Příspěvek do Hraničáře

22.06.2011 21:07

V sobotu 11.června 2011 uspořádala Okresní rada KČP v Chomutově autobusový zájezd k památníku bývalých ochránců státní hranice na Cínovci v Krušných horách. Zájezd byl uskutečněn, mimo jiných členů a příznivců KČP, především pro bývalé příslušníky Pohraniční stráže. Položením kytice si připomenuli 60. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Mezi více jak padesáti účastníky, si na léta své služby na hranicích přijela zavzpomínat i řada pohraničníků, z nichž někteří střežili státní hranici právě na Cínovci. Za pořadatele přivítal přítomné předseda chomutovské OR KČP přítel Vladimír Šíma. U hezky upraveného památníku promluvil dlouholetý člen KČP, bývalý pohraničník a současný stínový ministr vnitra KSČM Zdeněk Maršíček. Byla to další z řady úspěšných akcí OR KČP v Chomutově.

Ve svém projevu Zdeněk Maršíček uvedl:

dostalo se mi velké cti, že mohu promluvit u pomníčku věnovanému příslušníkům Pohraniční stráže, kteří položili své životy při ochraně státní hranice.

Letošní pietní akt, se koná v období, kdy si 11.července připomeneme 60.výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic. Proto mi dovolte, abych ve svém vystoupení stručně vzpomenul i toto významné výročí. Celé generace pohraničníků navazovali na novodobé tradice těch, kteří v roce 1945, kdy to mladá lidově demokratická republika nejvíce potřebovala, odešli ze závodů, aby nastoupili službu na státní hranici a hájili zájmy dělnické třídy. Byli to mladí dělníci, kteří se stali dobrovolně příslušníky SNB a PP 1NB. Mnozí z nich měli zkušenosti z partyzánských bojů, bojů na pražských barikádách, z květnových dnů 1945 a z aktivní činnosti proti fašistickým okupantům. Přes různorodost vlastností a zkušeností, měli jedno společné. Vřelou lásku ke své vlasti a vysokou odpovědnost za realizaci cílů, které vytýčila komunistická strana. Stali se prvními průkopníky pohraniční služby, kvalitativně odlišné od služby finanční stráže, bývalých příslušníků buržoazní policie a četnictva. Proces formování nové bezpečnosti byl složitý. Bylo třeba urychleně řešit provedení odsunu Němců, dosídlení pohraničních oblastí a zajištění klidu a pořádku v těchto oblastech.

Po zhodnocení nebezpečné situace, kdy fašisté zakládali skupiny wehrwolfů, které svojí činností zastrašovaly v pohraničních oblastech naše občany, prosadila komunistická strana vytvoření PP 1 NB, který byl jako zvláštní bezpečnostní útvar vyslán do pohraničí.

Nepříznivý vývoj v mezinárodně politické situaci, narůstající odpor reakčních sil proti důslednému uskutečňování programu národní a demokratické revoluce, vedlo k tomu, že vláda z podnětu komunistické strany přijala opatření k zesílení ochrany státních hranic. Rozšířením PP 1 NB vznikl nový útvar se samostatným velitelstvím, Pohraniční útvar SNB 96OO. Pohraniční útvary SNB svou obětavou službou při ochraně státních hranic, při ochraně občanů žijících v příhraničních oblastech, svými vítěznými boji s banderovci, svou účastí a rozhodným vystoupením při politickém střetnutí s buržoazií se čestně zapsaly do pokrokových revolučních a bojových tradic našich národů. V těchto tradicích pokračovali i mladí příslušníci Pohraniční stráže-vojáci základní služby, kteří v roce 195O a 1951 nastupovali k plnění úkolů ochrany našich státních hranic. Stál před nimi náročný úkol-souběžně s ochranou státních hranic vytvořit nové podmínky pro zaujetí nové sestavy ochrany státních hranic. Pohraničníci přes nepřízeň počasí a obtíže úkol splnili. K 1.1.1951 byla zaujata nová sestava k ochraně státních hranic. Složitá cesta ve vývoji a zdokonalování ochrany státních hranic byla započata rokem 1945, vrcholí přijetím zákona o ochraně státních hranic dne 11.7.l951. Tento den byl pohraničníky a občany v příhraničních oblastech každoročně oslavován jako Den PS.

Pohraničníci museli čelit zákeřné propagandě západu, náporu terorismu, záškodnictví a zintenzivněné činnosti špionážních centrál. Jen v období let 1951-1952 se pohraniční stráž podílela na likvidaci značné části z 12OO agentů, špionů a diverzantů. Byla mezi nimi značná část zločinců a vrahů. Pohraničníci působili citelné ztráty anglické, francouzské, západoněmecké a zejména americké rozvědce. Řada pomníčků podél státních hranic připomíná hrdinství a statečnost pohraničníků, kteří mnohdy i proti přesile vedli těžký a nelítostný boj. Klub českého pohraničí, jehož organickou součástí je sekce ochránců československých státních hranic, se brání proti lžím a nenávisti rozpoutané současným režimem proti lidem, kteří si zaslouží za svou činnost v době, kdy stáli v prvním sledu třídně rozděleného světa, oprávněnou úctu.

Nikdy nezapomeneme na hrdinství příslušníků Pohraniční stráže, SNB, kteří neváhali nasadit svůj život za šťastný život budoucích generací. Nesmíříme se s tím, že jsou dnes skandalizováni a vystavování trestním postihům bývalí pohraničníci. Nikdy se nesmíříme s tím, že dnes jsou polistopadovými vládami vyznamenáváni vrazi Mašínové a jsou vydáváni za hrdiny. Protestujeme proti tomu, aby byli na základě zákona o protikomunistickém odboji, který je projednáván ve sněmovně, morálně a finančně zvýhodňováni lidé typu Mašínů a občané, kteří celý život poctivě pracovali, byli díky politice pravicové vlády nuceni žít na hranici chudoby.

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vám závěrem poděkoval za účast na tomto pietním shromáždění a popřál vám pevné zdraví a mnoho sil ve vaši záslužné práci v KČP.

za OR KČP Chomutov Vladimír Šíma, předseda