PŘÍPRAVA A VYSLÁNÍ POHRANIČNÍ HLÍDKY DO SLUŽBY

20.06.2012 14:05

Správný a kvalitní výkon služby k OSH je závislý na celkové připravenosti pohraničníků, a to odborné, politické, morální a fyzické.

Bezprostřední přípravu Hlídky do služby nařizuje určeným pohraničníkům dozorčí roty (DR) půl hodiny před nástupem do služby. Součastně jim oznámí, kdo byl určen velitelem hlídky (VH) , aby již v době přípravy tento mohl kontrolovat a řídit přípravu ostatních členů hlídky do služby. U DR proti podpisu převezme přidělenou zbraň, střelivo a ostatní výzbroj a výstroj a překontrolují jejich úplnost a provozuschopnost.

Výstroj a výzbroj PH určuje velitel roty (VR) na daný operační den při bojovém rozdělení.

Je-li do hlídky zařazen psovod, připraví služebního psa, provede jeho aktivizaci. Provádí se rovněž příprava a kontrola dopravních a jiných technických prostředků přidělených hlídce do služby.

Má-li PH ve službě k OSH plnit zvláštní úkoly, mohou být v předem určené době prováděná různá doplňková zaměstnání.

Deset minut před vydáním rozkazu k OSH zkontroluje DR připravenost hlídky do služby. Zjištěné závady ihned odstraní a odešle hlídku k vydání rozkazu.

Na pokyn VR nebo dozorčího důstojníka roty ( DDR ) vstoupí hlídka do místnosti DDR, kde VH hlásí příchod k převzetí bojového rozkazu k OSH.

Bojový rozkaz vydává hlídce VR nebo DDR ústně a doplňuje jej ukazováním podstatných údajů na plánu úseku roty.

V bojovém rozkaze k OSH se PH stanoví:

  • údaje o možném narušení SH, popřípadě další údaje o operativní situaci;

  • druh hlídky, úsek střežení a způsob činnosti za přesunu do místa služby a zpět, způsob využití prostředků přidělených hlídce, využití služebního psa, doba služby;

  • stanoviště, úkoly a osy postupu sousedních hlídek, způsob spojení a součinnost s nimi, způsob činnosti na stanovené signály a nutné údaje o pomocnících PS;

  • opatření pro maskování a dodržování pravidel bezpečné služby;

  • způsob spojení a součinnost s rotou, zvolání a ohlas a je určeno, kdo z pohraničníků bude VH; 

Je-li pohraničníkům v rozkaze něco nejasného, dotáží se. Po vydání a ověření si správného pochopení bojového rozkazu nařizuje VR nebo DDR hlídce zahájit plnění rozkazu k OSH.

Zbraně hlídka nabíjí na vyhrazeném místě na rozkaz VH zasunutím zásobníku, přičemž je závěr v přední poloze, úderník spuštěn, zbraň zajištěna a v nábojní komoře nesmí být zasunut náboj. VH nabíjí zbraň poslední a je zodpovědný za to, že hlídka má zbraně správně nabité. U jednočlenných hlídek kontrolu zbraně provádí DR. Obdobně se provádí vybití zbraní po návratu ze služby.

Při přesunu dopravními prostředky, při službě na motorových člunech, ve vrtulnících a při kontrole osob ve vlaku nebo autobusu mají hlídky zbraně nenabité (zásobníky uloženy v brašně).