Přínos města Bruntálu k ochraně státní hranice

25.06.2016 11:15

Dne 25. června letošního roku se konalo v Nymburce celostátní setkání Klubu čes­kého pohraničí, jehož součás­tí je sekce ochránců státních hranic sdružující příslušníky Pohraniční stráže.

Při této příležitosti bylo vzpomenuto přijetí zákona O ochraně státních hranic - Národním shromážděním ČSR ze dne 11. června 1951. Vysoce oceňujeme tento zá­kon, jehož obsah naplňovali v praxi českoslovenští po­hraničníci. Zákon byl pro­jevem vůle naprosté většiny obyvatel a jejich odhodlání bránit svou vlast před vnitř­ními i zahraničními nepřá­teli lidově demokratického státu. Příslušníci Pohranič­ní stráže a ochrany státních hranic plnili svůj čestný úkol v souladu s právním řádem mezinárodně uznávaného a respektovaného člena OSN - ČSR a ČSSR. Jsme hrdi na svou službu vlasti.

A nyní k přínosu našeho města Bruntálu. Vrátit se mu­sím do měsíce září roku 1957, kdy z Olomouce do Bruntá­lu bylo přesunuto Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitř­ní stráže. O této skutečnosti dnes v Bruntále v podstatě nikdo neví. Jen několik desí­tek fotografií ve fotografické kronice města Bruntálu toto potvrzuje.

Přesunem tohoto vojen­ského učiliště pokračovala tradice vojenských posádek v Bruntále. Učiliště plněním hlavního poslání posílit dů­stojnickou složku Pohraniční a Vnitřní stráže a zapojením velitelského sboru do života města konalo pro obyvatele po všech stránkách neocenitel­nou službu. Vždyť důstojníci a poddůstojníci z povolá­ní byli zapojeni do celé řady funkcí ve státních, stranic­kých a kulturních orgánech a organizacích. Zanedbatelná nebyla ani možnost zdejších děvčat, provdat se za nás žáky učiliště. Zde byla mezi námi navázána přátelství trvají­cí dodnes a stejně tak vztah k městu Bruntálu. Vše trvalo do roku 1966, kdy bylo učiliš­tě přesunuto do Holešova.

            

                                          Za Klub českého pohraničí                   

                                               Josef Čepek