… povedl se rok 2013 ?

21.12.2013 20:11

Zpráva o činnosti Klubu českého pohraničí Varnsdorf v roce 2013

Náš klub k dnešnímu dni má 47 členů a sympatizantů, a řídí jej šestičlenný výbor ve složení : předseda př. Sentner, místopředsedové př. Matoušek a Řezníček, a členové př. Panák, Lanková, Šípová, a našim patronem je předseda OV KČP př. Hromek.

Náš klub se scházel pravidelně jednou za dva měsíce s průměrnou účastí 16 členů. V letošním roce se k nám připojili 3 noví členové, jejíchž přínosem bylo obohacení v diskusi na aktuální a historickou tématiku. 36 našich členů a sympatizantů odebírá klubový časopis Hraničář, který doplňujeme jako Městská rada vlastními přílohami a aktualitami z činnosti klubu. O distribuci časopisu se stará našich 6 aktivistů, kteří zajistí dodávku členům-odběratelům až do domu. O dění v naší organizaci Varnsdorf informuje nejen vlastní členy, ale i širokou veřejnost př. Matoušek, který vydává pravidelné podklady na naše webové schránky s umístěním KČP – Ústí nad Labem – Varnsdorf.

Klub si svou činnost a nezbytné drobné náklady hradí s dobrovolných příspěvků členů a sympatizantů a i z  příspěvků dalších organizací. Vyslovujeme poděkování za sponzorské příspěvky od  základních organizací KSČM v působností Oblastního výboru Varnsdorf, bez jejichž podpory, a to nejen finanční by náš klub nemohl vyvíjet svojí aktivní propagandistickou levicovou činnost na veřejnosti.

Velmi dobrou spolupráci má náš klub s levicovými organizacemi ve městě, hlavně pak s Českým svazem bojovníků za svobodu a s Levicovým klubem žen. Mnoho našich členů je rovněž členy těchto společenských a politických organizací ve městě.

Díky této dobré spolupráci se daří společné akce, jako například pietní akce u hrobů padlých z druhé světové války na místním hřbitově a u pomníků těch, kteří položili své životy za naší svobodu a v boji proti fašismu. Dále pietní setkání u pomníků v Dolním Podluží a na Luži-Horní Světlá. Naši členové a sympatizanti se také zúčastňují pietní celostátní akce na území bývalého koncentračního tábora Rabštěji u České Kamenice a významné akce „ Terezínská tryzna „. Bez spolupráce s Okresním výborem ČSBS bychom se těchto významných akcí z finančních důvodů nemohli zúčastňovat v tak hojném počtu, a to i s našimi patronátními Junáky-Skauty.

Díky ohromné a spolehlivé aktivitě našeho př. Panáka se nám daří na našich akcích zapojovat i mladé studenty z místního gymnázia – členy organizace Junák-Skaut. Těchto akcí se zúčastňují i bývalí členové SNB a Pohraniční stráže s klubovou vlajkou a se standartou Klubu českého pohraničí.

Problémem stále trvá omlazování členské základny našeho klubu, neboť  % věk tč. je v klubu 74 roků ale můžeme konstatovat, že větší část se aktivně zúčastňuje většiny našich akcí a akcí dalších společenských organizací města.

V letošním roce se nám podařilo konečně prosadit znovu instalování pomníku štábního praporčíka Josefa Munzara, prvního velitele pohraničního úseku Varnsdorf, který padl zákeřnou střelou ve městě u podniku Elite v roce 1947. Pomník byl instalován na důstojném místě místního hřbitova. Je třeba při této příležitosti vyzvednout aktivitu a vysoký podíl kameníka Ladislava Poláka a předsedy ODS p. Jiřího Suchardy na provedení celé akce technickými prostředky. Nové místo na místním hřbitově bude pojato do pietních míst KČP.

V závěru letošního roku byla udělena čestná uznání nejaktivnějším členům našeho klubu př. Matouškovi, Šípové, Lankové,Panákovi a písemné poděkování Rady KČP města Okresnímu a Městskému klubu Českého svazu bojovníků za svobodu v čele s jejím předsedou JUDr.Miroslavem Majzlíkem a Oblastnímu výboru KSČM v čele s ing. Reiberem Vladimírem za přímou a nezištnou podporu naší činnosti v klubu.

V této souvislosti je nutno připomenout a ocenit čestným uznáním i práci předsedy Městské rady Varnsdorf př. Sentnera za jeho kvalitní a organizačně úspěšný výkon funkce předsedy již po dvě funkční období. Uděleno bylo i poděkování p. Panesové, správcové senior klub „ Pohádka „ , který je naším jakýmsi domovským přístavem, a to za přímou obětavou podporu činnosti našeho klubu.

Kaňkou celého poměrně úspěšného roku 2013 zůstává, že Národní rada KČP neakceptovala náš opakovaný návrh na udělení čestných diplomů 2 členům našeho klubu př. Františku Šípovi – vězni koncentračního tábora a př. Anně Balounové –

aktivistce v bojích na Dukle. Přes jejich vysoký současný věk máme tak trochu obavy, že se tito členové nedočkají odměny a uznání své celoživotní práce.

Pokud se týká letošních mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny účastnili se naši členové a příznivci předvolebních akcí a 7 členů = 14% jako členové okrskových volebních komisí ve městě. I za tuto společenskou a politickou aktivistu jim patří naše srdečné poděkování.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že naši členové a příznivci levicovou orientaci  nezklamou a zásadní heslo KČP nezradí !

Na konci roku 2013 přejeme všem členům Klubu českého pohraničí Varnsdorf stálé zdraví a spokojenost v rodinách, krásné a bohaté vánoce a mnoho dalších splněných

přání v roce 2014

Městská rada KČP

Varnsdorf

 

Fotogalerie: … povedl se rok 2013 ?