POJEM TRESTNÉHO ČINU V TRESTNÍM ZÁKONĚ ČSSR

20.06.2012 14:00

K posouzení trestního činu je nutno úvodem vysvětlit některé jeho základní rysy, kterými je charakterizován. Podle čs. trestního práva je trestným činem pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Z uvedeného pojmu trestného činu vyplývá, čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu uvedeného v trestním zákoně.

Nebezpečnost činu pro společnost je určována především : 

 • významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen;

 • způsobem provedení činu;

 • následky činu;

 • okolnostmi, za kterých byl čin spáchán;

 • osobou pachatele;

 • mírou zavinění;

 • pohnutkou, kterou byl pachatel ke spáchání trestního činu veden. 

K celkové charakteristice spáchaného trestního činu i jeho pachatele je nutno vždy posuzovat, zda byl spáchán :

úmyslně,

 • tj. že pachatel chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem – tzv. úmysl přímý;

 • nebo alespoň věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn – tzv. úmysl nepřímý; 

z nedbalosti,

 • tj. že pachatel věděl, že může svým jednáním chráněný zájem porušit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí – tzv. nedbalost vědomá;

 • nebo nevěděl, že může chráněný zájem porušit nebo ohrozit, ač to vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům věděl a mohl – tzv. nedbalost nevědomá. 

Pro trestné činy mající vztah k OSH, například trestné činy opuštění republiky nebo vniknutí na území republiky, má pro plné postihnutí všech zúčastněných osob významné místo právní úprava, která vztahuje trestní postih i na přípravnou činnost.

Podle trestního zákona se za trestní čin považuje, také příprava ke spáchání trestního činu, pokus o spáchání trestního činu, dále potom návod ke spáchání trestného činu a pomoc při spáchání trestného činu.

Příprava k trestnému činu spočívá v jeho organizování, v opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, v návodu nebo pomoci k trestnému a nebo i jiného úmyslnému vytváření podmínek pro jeho spáchání. Při přípravě k trestnému činu nedochází ještě k pokusu nebo k dokonání trestného činu.

Pokus směřuje již bezprostředně k dokonání trestného činu. Podle našeho trestního práva je pokus podle stejné trestní sazby, která je stanovena na dokonalý trestní čin.

Trestnost pokusu trestného činu však zaniká, jestliže pachatel dobrovolně : 

 • upustil od dalšího jednání potřebného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu;

 • učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo chráněnému zájmu, mohlo být ještě odstraněno. Oznámení je nutno učinit bezpečnostnímu orgánu. 

Spolupachatelem – účastníkem na dokonaném trestném činu nebo pokusu o trestný čin je ten, kdo úmyslně : 

 • spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil – organizátor

 • navedl jiného ke spáchání trestného činu – návodce;  

 • poskytl jinému pomoc ke spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí spáchat trestný čin, slibem přispět pomocí po spáchání trestného činu – pomocník

Příslušníci PS a OSH stíhají především pachatele těch trestných činů, které ohrožují jakýmkoliv způsobem nedotknutelnost, bezpečnost a OSH. Bezpečnostní charakter úkolů a činnosti PS a OSH však vyžaduje, aby se PS a útvary OSH, jako organická součást federálního MV, podílely na boji proti pachatelům jakýchkoliv trestných činů.

Pohraničníci a příslušníci útvarů OSH v součinnosti s ostatními bezpečnostními orgány odhalují pachatele trestních činů hospodářských, bojují proti spekulaci, proti porušování předpisů o běhu zboží ve styku s cizinou, proti rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, proti zatajení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví, chrání i práva a oprávněné zájmy občanů.

Tento výčet možných trestných činů v okruhu působnosti a činnosti příslušníků PS a OSH není samozřejmě úplný, zahrnuje jen omezený okruh možných trestných činů, se kterými se příslušníci setkávají nejčastěji.

V souladu s tímto , co bylo dosud k problematice trestního práva ve vztahu k bezpečnosti a OSH řečeno, je nezbytné hlouběji objasnit znění příslušných ustanovení trestního zákona, týkajících se buď přímo zabezpečení OSH, případně ustanovení, které se tak či onak v různé míře SH dotýkají.

Na SH ČSSR a celého socialistického tábora, zejména na jejich hranice s kapitalistickými státy je neustále vyvíjen tlak s cílem vyvolávat zde neklid, sporné problémy a incidenty a takto vyvolané situace využívat v náš neprospěch. Imperialistické kruhy kapitalistických států a mezinárodní reakce vůbec, vedeny snahou získat v maximální míře dostupné i utajované informace o naších ozbrojených silách, o síle a problémech naší ekonomiky, dalších politických i jiných otázkách, ovlivňovat část naší veřejnosti různými formami ideologické diverze a jinak škodit nepřátelskou činností soc. státu , posílají k nám přes SH svoje agenty a další osoby, které pro plnění těchto úkolů  všestranně připravují. K tomu využívají nejen oficiálních hraničních přechodů při stále se rozšiřujícím turistickém ruchu a mezinárodní přepravě zboží a surovin, ale u důležitých agentů i zelené hranice mimo hraniční přechody. SH se pokoušejí překročit ilegálně i různé kriminální živly, které se v našem státě dopustily vážné trestné činnosti a snaží se útěkem do kapitalistických států vyhnout odpovědnosti. Na SH se bezprostředně odráží změny v mezinárodní politické situaci, zejména při zvyšování napětí v celém světě, odráží se zde jednotlivé problémy mezinárodního významu. Z těchto i mnoha dalších důvodů má OSH stále mimořádnou důležitost tím spíše, že jde o internacionální hranici mezi státy soc. společenství a kapitalistickým světem.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem trestní zákon ČSSR chrání nedotknutelnost SH ČSSR řadou ustanovením v zákonu 140/1961ze dne 29.11.1961, z nichž podle důležitostí lze uvést :

 • § 109 trestního zákona – opuštění republiky

 • § 110 trestního zákona – vniknutí na území republiky

 • § 111 trestního zákona – porušování předpisů o mezinárodních letech