P O H L E D Ú Č A S T N Í K A , byl jsem tam taky.

24.07.2015 18:28

Dne  4.7. 2015 se sešli ve spolupráci s KČP příslušníci 5. brigády PS Cheb v restauraci v Krásné u Aše, kde je památník ochránců Státní hranice.Přes tropické vedro, věkové i zdravotní problémy se nás sešlo velké množství.Ocenění zaslouží organizátoři, kteří upravili sál s výzdobou a označením.Na podiu  s ústředním heslem KČP bylo umístěno 10 praporů klubů i prapor přátel z Německa.K výtečné atmosféře přispěla výstava dobové výzbroje a nástěnky ze života pohraničníků u nás i v NDR.Upoutalo mne heslo „Jen hlupáci si myslí, že Rusko je náš nepřítel“.Největším nepřítelem našich národů jsou právě ti hlupáci a zaprodanci Západu!!Minutou ticha byla památka příslušníků, kteří již nejsou mezi námi.

    Na zahájení byla zahrána Státní hymna a řídící aktivu s. Drapák přivítal vzácné hosty, včetně přátel z Německa.Dále př. ing. pplk. Horák ve svém vystoupení hodnotil úspěšnou práci za uplynulé období a historii ochrany státní hranice od r. 1918 do r. 1992, kdy byla

PS zrušena.Na ochraně hranic se podílely různé ozbrojené složky a organizace, jako např. Stráž obrany, Finanční stráž, SNB, ČSLA, pomocníci PS a místní složky a úřady.Pplk. Horák uvítal účast vzácných hostů, přátel.Vysoce ocenil spolupráci s KČP. Předseda NR

KČP Plk. Ing. Richter omluvil gen. Šádka , velitele PS, kterému je 94 let a je těžce nemocen.Navrhl mu poslat Zdravici a toto bylo spontánně schváleno.Na závěr zazněl Husitský chorál a přesunuli jsme se k pomníku, kde delegace položily kytice.U pomníku s deseti prapory KČP stála čestná stráž v uniformách PS.Následovala přestávka s volnou diskuzí, výměnou názorů a zkušeností v současné situaci.

     Po přestávce byla předána vyznamenání a ocenění za aktivitu.

Čestná uznání byla předána  11 účastníkům, 8 Plaketou za práci pro vlast.Medailí 1.stupně za rozvoj KČP obdržel s.gen. Vacek, 2. stupně s. Slezák, Novotný, Růžička,Veselý, 3.stupně s Burian.Čestné uznání sedmi přátelům z Německa a Čestnou stuhu na jejich prapor

připevnil předs. NR KČP M.Richter.Nejvyšší vyznamenání KČP

„Vlastenecký řád“bylo uděleno s. Vaňkovi a předáno bude př. Morávkovi t.č. v nemocnici.

    V diskuzi gen.Vacek poděkoval za ocenění a uvedl, že politické situace nevznikají náhodou, ale jsou připravovány roky. NATO a USA atomové zbraně zaměřeny na nejdůležitější centra Ruska.Na Krymu Sevastopolu si USA předem připravovali své základny, aby ovládli uvedenou oblast.Prezident Putin zabránil rozpad státu.Nyní vzhledem k hrozbě Západu přijal řadu opatření k obraně vlasti.USA

vidí východisko a svou záchranu ve válce.Nyní je velká migrace a Evropa si s tím neví rady.To je jen začátek.Situaci je nutno řešit na místě.

Plk. M. Richter uvedl, že je pro nás velkou ctí účast gen.Vacka.

Brigády PS se schází jako ta naše.Příslušníci se zasloužili o rozvoj pohraničí a občané to oceňují.Jsme hrdi na to, že jsme sloužili na hranici míru,Máme přátelé, bývalé velitele Pohraničních vojsk NDR, kteří jsou zde s námi.Děkuji těm, kteří se zasloužili o zřízení zdejšího pomníku.Je připraven „Kalendář PS“ k expedici.Shromáždění ve Varíně bude 5.9.5015. a 21.11.2015. v Hroznatíně k uctění památky

presidenta L.Svobody.Funkcionáři NR KČP dělají své funkce zadarmo.Dr.Peltán-místopř. NR KČP zdůraznil význam založení KČP a děkuje za aktivní práci funkcionářů a členů organizace.

Národní rada řeší a naplňuje závěry sjezdu.K výročí osvobození byla akce v Praze, kde bylo přijato „Provolání k současné situaci“a toto bylo zasláno prezidentovi, předs. vlády a obou komor Parlamentu ČR.

Reagoval na to jen předs. Parlamentu.

Další akce bude k výročí SNP a výročí nar. pres. Svobody v Hrozna-

Tíně.Plk Vodička, předs. „Svazu bojovníků za svobodu“ uvedl, že se hlásí k nám. Ocenil spolupráci s Vlasteneckými a mírovými organi-

zacemi u nás i z Německa.

Zástupce kozáků, kteří byli oblečeni v jejich uniformách uvedl, že oni se zúčastnili po prvé a rádi se zúčastní našich akcí.Prohlásil „Vy jste s námi na západě a my na jihu“.Příjemné oživení bylo, když zaspívali jejich „Píseň za vítězství“

Př. Plk.Richter předal manželce H. Bosche, Anne Marii kytici k jejim narozeninám.

Řídící setkání pozval přítomné k podobnému setkání do Dolního Žandova dne 11.9. 2015. a Chodové Plané 22.8.2015.

Poděkoval významným hostům, delegacím a účastníkům za účast na shromáždění.Pak následovaly volná zábava s hudbou.

 

                                                                               Svitáček Ladislav

                                                                                Ostrov nad Ohří