Okresní rada Klubu českého pohraničí Karlovy Vary.

01.07.2013 09:38

Dne 24.6.2013. se podle plánu práce sešla OR KČP Karlovy Vary , její jednání probíhalo dle stanoveného programu. V úvodu předseda OR  př. Fr.Soukup konstatoval, že klub vnímá současnou politickou krizi i neutěšený stav v ekonomické situaci. Svou aktivní činností mezi občany přispívá k objasnování  příčin tohoto neúnosného stavu , poté předal slovo mpř. rady př.Novotnému, který provedl kontrolu plnění úkolů z minulých rad. Uvedl, že ze stanovených úkolů nebyl dosud splněn úkol k zajištění sálu pro aktiv bývalých členů 3.b. PS Karlovy Vary, předpokládaný termín je 19. nebo 26. 10.2013, ostatní úkoly byly splněny. 

V dalším bodě př.Novotný podal informaci z jednání KR KČP v Sokolově ze dne 8.6.2013. KR uložila OR a MR  pokračovat ve sbírce  na památník gen. Svobody. Okresní rady pro potřeby KR mají zpracovat podobnou analýzu v rámci okresu, dokončit dokumentaci zasloužilých členů KČP ve svém obvodě a připravit vše pro uznání nejaktivnějších.

Dalším bodem jednání bylo upřesnění plánu práce OR KČP, v termínech  2.9, 14.10, 9.12.2013. Bylo uloženo předsedovi a místopředsedovi  zahrnovat do plánu práce OR  úkoly vyplývající z jednání N a KR .

V různém byla  jmenována  pracovní komise k zabezpečení setkání 3.b.PS Karlovy Vary- bude pracovat pod vedením př.Kuciána.

Byla podána informace o akcích, kterých se delegace naší OR a MR zůčastní- -Celostátní setkání bývalých pohraničníků v Nymburku dne 2o.7.2013 – 4 čl

odjezd v 5.00 hod z Ostrova

  • setkání Plánské brigády PS 31.8.2013.-4 čl.
  • setkání čl.PS v D.Žandově 13.7.2013. 3 čl.delegace
  • Setkání v Krásné u Aše 6.7.2013 2  čl.delegace.
  • Č.Hamry-pomník des.Soukupa 17.8.2013. 6ti čl.delegace,

 

Jako poslední bod jednání bylo uloženo předsedovi OR navázat užší styk s krajskými zastupiteli za účelem zabezpečení jejich větší informovanosti o

naší práci.

Svitáček Ladislav