O T E V Ř E N Ý D O P I S předsedovi vlády ČR Bohuslavu SOBOTKOVI

24.11.2016 08:29

V současné době se u nás stupňuje úsilí o destabilizaci společnosti.

Přepisují se naše pokrokové dějiny, překrucuje, nebo se zamlčuje  historická pravda o našem vývoji. O tom svědčí řada skutečností z nichž některé uvádíme.

 • Stupňují se útoky proti prezidentovi republiky Miloši ZEMANOVI, protože nepodléhá diktátu zahraniční velmoci ani tlaku pravicových politiků, když hájí zájmy našeho státu.
 • Svými výstupy a činy některých vládních představitelů jsou zpochybňovány závěry Postupimské konference o odsunu Němců z našeho pohraničí po r.1945 i tzv. Benešovy dekrety.
 • Sudetoněmecký Landsmanšaft zvyšuje svůj vliv u nás a provádí nátlakovou politiku k prosazení svých zájmů. Víte, že tato organizace, vedená v současnosti Bernátem POSSELTEM sdružuje odsunuté Němce, kteří se dobrovolně vzdali Čs. občanství, jejich potomky a sympatizanty.
 • Tito lidé tzv. nesprávně označovaní jako Sudetští Němci v r. 1937 hlasovali z 98% pro Hitlera. Již před Mnichovem spoluvytvářeli polovojenské teroristické organizace a provedli 200 záškodnických akcí u nás, při nichž bylo 110 občanů zabito, 50 těžce raněno a přes  2000 odvlečeno do Německa.
 • Po obsazení našeho pohraničí se podíleli na vyhnání 1,5 milionu našich občanů domovů a ukradli jim téměř veškerý majetek.
 • Za okupace zbytku republiky bylo 640 000 mladých odesláno do Německa na nucené práce  a z nich se 5 000 nikdy nevrátilo.
 • Nacistickými koncentračními tábory  a věznicemi prošlo 450 000 našich občanů, z nichž přežilo jen 80 000.
 • Okupací pohraničního území jsme ztratili 41 098 km čtverečních území našeho státu, 4 898 000 obyvatel a z toho 1 250 000 Čechů a Slováků a 33% průmyslové výroby .
 • Materiálové škody, způsobené nám nacistickým Německem za  2. světové války 429,7 mld. předválečných korun.Navíc na soukromém majetku činily 57 mld. A roční poplatek za tzv. ochranu Protektorátu činil 54 mld. Předválečných korun.

Byla to plánovaná genocida  s konečným cílem likvidace celého národa. Na tom se nemalým dílem podíleli naši občané, Němci z pohraničí a nyní se snaží vehementně o návrat zpět.

Tyto pravdivé skutečnosti připomínáme proto, že někteří představitelé našeho státu, když je znají, tak je ve své činnosti neuplatňují a mnozí občané, zejména  mládež je nezná vůbec.

Naše národní zájmy naopak vyžadují, aby je znal každý občan. Nelze totiž zapomínat na válečné zločiny fašistického Německa a jeho nepřátelské politice vůči našemu státu a národu, v němž pokračují revanšistické organizace, mezi nimiž je Sudetoněmecký Landsmanšaft. Jde o obranu našich pokrokových tradic a boj proti plíživé germanizaci. Připomínám to také proto, že vláda svojí vstříc-nou politikou vytváří prostor, který jim umožňuje činnost vedoucí proti zájmům našeho státu a národu.Vynikají vtom někteří poltičtí představitelé i členové Vaší vlády.

Organizace odsunutých Němců hodnotí minulost až od konce  2.světové války a tím zakrývají podíl svých členů na genocidě  našeho národa. Přešli od očišťování až k útokům za prosazení svých zájmů.

 • provádí politiku zamlčování, nebo omlouvání válečných zločinů
 • čekali přes 70 let, aby našli spolupracovníky – kolaboranty, kteří proti zájmům svého státu budou s nimi spolupracovat.
 • opětovně prosazují zrušení tzv. Benešových dekretů, které po r.1945 obnovil právní řád našeho státu.
 • prezidenta Beneše někteří dokonce označují jako válečného zločince, patřícího před Mezinárodní tribunál.
 • odsun Němců z našeho pohraničí, schválený velmocemi v Postupimi, označují jako vyhánění a strašné bezpráví.
 • žádají odškodnění za odsun a navrácení jejich majetku, přestože to byla součást reparací za škody, které nám Němečtí fašisté způsobili za 2. světové války a z nichž nám splatili necelé 1%.
 • s povolením úřadu a vlády zřídil Sudetoněmecký Landsmanšaft v Praze svoji kancelář, kterou Bernd POSSELT nazval velvyslanectvím SL a nyní i v Chebu.
 • organizují různá shromáždění a pochody k prosazení své protičeské politiky. Např. v K.Varech, Brně, Plzni. Pozadu nezůstávají sdělovací prostředky i film, odsuzující naše občany a tím překrývají své zločiny.
 • dokonce zastupitelé města Brno přijali a schválili tzv. Deklaraci usmíření a organizují pochody  z Brna do Pohořelic  a opačně.
 • Dočkali se toho, že člen vlády, ministr kultury Daniel HERRMAN s Vaším souhlasem se zúčastnil jejich sjezdu a nazval je svými krajany. Mimo to vážně poškodil zájmy České republiky svým oficielním přijetím Dalajlámy v sídle vlády, což lze charakterizovat jako cílená provokace.
 • na spolupráci s touto revanšistickou organizací se podílí předs. Lidové strany, místopředseda vlády Bělobrádek.
 • také různí funkcionáři se této vstřícné politice  a spolupráci s nimi zúčastňují např. L. Roučka, H.Válková, B. Mouralová, J. Štícha, K.Schvarzeberk.

Toto všechno umožňuje Vaše vstřícná politika, která poškozuje zájmy našeho státu a národa .Vy i členové vlády jste při ustavení do funkcí složili slib, že budete hájit a bránit zájmy našeho státu.Takováto Vaše  politika však tomu neodpovídá.

Proto se připojujeme :

K žádostem a požadavku na odvolání min. kultury Daniela Hermana z funkce ministra kultury pro porušení Ústavního slibu, protože podporuje a spolupracuje se Sudetoněmeckým Lansdmašaftem, čímž schvaluje jejich požadavky, které poškozují náš stát.Vážně poškodil zájmy našeho státu, naše politické a ekonomické zájmy přijetím Dalajlámy v sídle vlády a svými činy přispívá k politické nestabilitě společnosti.

Žádáme:

Přijetí účinných opatření k prosazování jednotné politiky členů vlády, vytýčené jejím Prohlášením a ve své praxi neprováděli osobní politiku v rozporu s uvedeným Prohlášením.

Požadujeme:

Zásadní opatření k eliminaci působení Sudetoněmeckého Landsmanšaftu v naší společnosti, zejména uzavřením jejich kanceláří a zamezení  jejich spolupráce s představiteli státní moci ny vládní i mimovládní úrovni.

 

 Karlovy Vary dne 14.11.2016 

Okresní rada KČP
plk.Jiřího Vrzala K.Vary
v.z. Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří