Mnichov varující a poučný

09.10.2013 11:47

Každoročně vzpomínáme výročí tragických dnů mnichovských událostí – paktu o zradě mocností, vázaných na Československý stát spojeneckými smlouvami. Zrada spojenců byla podmíněna jejich zbabělostí a světovládnou vizí šílence. Brzy bývalí spojenci, jejich národy, poznali kruté břímě této zrady.

V loňském roce se v Postoloprtech uskutečnilo setkání Klubu českého pohraničí Středočeského a Ústeckého kraje. Zástupci těchto klubů ve svých zasvěcených projevech vzpomněli Mnichova.

Letošní 75. výročí bylo vzpomenuto skvělou přednáškou ing. Jaromíra Kohlíčka, poslance EP. Počáteční kontakt s ing. Kohlíčkem zprostředkoval předseda Ústecké KR KČP Zdeněk Maršíček, za což mu patří poděkování. Přednáška byla tedy uskutečněna ve spolupráci KČP Ústí nad Labem, poslancem EP ing. Kohlíčkem a vedením ZDŠ Postoloprty. Upřímný a vstřícný byl zájem ředitele školy Mgr. Davida Syrovátka. Přednáška byla velmi zajímavá a přednášející poutavým způsobem podal události českých a Československých dějin, které rozdělil do dvou etap. V první části se zabýval nejstaršími českými dějinami, vznikem českého Přemyslovského státu, jeho vývojem a významem ve vztahu k ostatním tehdejším evropským státům. Ve druhé části se ing. Kohlíček věnoval událostem, které přinesla I. polovina dvacátého století. Vyprávěl o tom, jak Evropu zasáhla hrozba nastupujícího fašismu a nacismu, jíž dalo průchod volební vítězství Hitlera. Přednášející líčil události, kdy v sudetských Němcích propukla nacionalistická nenávist k Čechům, kdy se masově hlásili k hitlerismu a pod vedením Henlaina zvyšovali útlak Českého obyvatelstva v Českém pohraničí. Hordy fraikorpsů, ordnerů a jejich soukmenovců s obludným sadismem páchaly zločiny. Mezi prvními oběťmi byli čeští učitelé, železničáři, čeští četníci a celníci. Přednáška vyvrcholila vylíčením vyhnání téměř čtvrt milionů Čechů z jejich domovů, v jejich vlasti, s následným ožebračením těchto českých obyvatel. Klubem byly poskytnuty mapky Československa, na nichž je vyobrazeno Československo po mnichovském záboru. Žáci pozorně mapky studovali. Velmi sympatickým způsobem ing. Kohlíček vstupoval mezi mladé posluchače. Vzbuzoval, provokoval jejich zájem např. tím, že jim kladl otázky, na něž oni odpovídali. Potěšující bylo zjištění, že žáci spolupracovali. Upřímný a vstřícný byl zájem ředitele školy Mgr. Syrovátka. Je radostné zjištění, že výchova k vlastenectví a úctě k národu ještě žije. Nejsou prázdnou frází slova z doby národního obrození: „Učitelé jsou národní buditelé“.

Na závěr poslanec EP ing. Kohlíček promluvil o spolupráci s partnerskou stranou Die Linke. Tím zdůraznil poslání KČP, spolupracovat s těmi, kdož si přejí udržení a upevnění míru mezi národy, rozvoj celé lidské společnosti na základě humánnosti.

Po skončení byla dohodnuta i další přednáška na téma: „15. březen 1939“. Ředitel školy Mgr. Syrovátko kromě toho projevil zájem o přednášku na téma „Holokaust“.

S ukončením 2. světové války nezemřel fašismus, nacismus. Zvláště v této době propuká a ozývá se s netajenou agresivitou. A v naší zemi, zvláště v českém pohraničí jsou místa, kde duch náckovství, nenávisti ke všemu českému nezašel. Velkým povzbuzením pro ony síly byla omluva již bývalého premiéra ČR Nečase. Zášť Sudetoněmeckého landsmannschavtu mocně křísí jeho jasnost. Je ostudné, že česká média – zvláště ČT – tomu dávají tak široký prostor. Je nepochopitelné, že lidé, u nichž je už z jejich profese předpokládaná inteligenční úroveň (např. umělci), vůbec nechápou, co se vlastně děje, co vlastně svým postojem podporují.

Ve dnech před výročím mnichova (někdy ve druhé polovině září) proběhl v ČT krátký rozhovor s pamětníkem ze Slovenska. Onen člověk bědoval nad tím, jak nás opustil, zradil prezident Beneš. Snažil se Beneše pošpinit, lil špinavou vodu na schwarzenbergský mlýn. Všichni víme, co byly Hlinkovy gardy, které se formovaly už v roce 1937. Tehdejší Slovensko Tisovo a Hlinkovo nemělo zájem na udržení společného státu Čechů a Slováků. Chci věřit tomu, že většina Slováků si nepřála v roce 1992 rozbití Československa, že to bylo dílo napoleonů.

Situace v ČR se velmi zhoršila, nejen po stránce ekonomické. Nesmíme však jenom čekat na to, co bude, musíme se včas bránit, nedopustit, aby se modrý, fialový a hnědý mor rozlezl po českých zemích. Český národ nesmí zapomenout, kdo způsobil utrpení nejen jemu, kdo má na svědomí nejstrašnější zločiny proti lidstvu. Nesmíme zapomenout, proto nás musí neustále burcovat varovná slova Julia Fučíka: „Lidé bděte“!

Jana Machová, Postoloprty
členka OR KČP Ústí nad Labem