KČP Olomouckého kraje - kdo jsme, od kdy tady jsme a co děláme !

18.06.2017 22:21

Příspěvek do zvláštního čísla Hraničáře u příležitosti 25.výročí vzniku KČP-Žďár n.S. 3.6.2017

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Vznikl 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků České republiky. Je tvořen územím pěti okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem.  Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby.
Kromě přírodních krás je zde řada historických památek – hradů Bouzov, Helf-štýn, Šternberk, zámků – Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský Vrch, Náměšť na Hané, desítky muzeí a galérií. Navštěvované je především krajské město Olomouc s druhou největší městskou památkovou rezervací. Olomouc je statutární a univerzitní město v České republice, centrum Olomouckého kraje,metropole Hané a historická metropole celé Moravy.

 Olomoucký kraj a Klub českého pohraničí

Občanská iniciativa  s cílem řešit hrozbu germanizace českého pohraničí  vznikla v roce 1990 v severočeském Chomutově. Zde vlastenci-občané pochopili slova tehdejšího převratového prezidenta ČSSR Václava Havla, který bezprostředně po svém zvolení navštívil NSR a mimo jiné se německým občanům omluvil za vysídlení z území ČSR. V Ústí nad Labem byl ve smyslu požadavků našich občanů-vlastenců ustanoven přípravný výbor k založení KČP jako celostátního občanského sdružení. Po vypracování Stanov a rámcového Programu bylo KČP zaregistrováno 22.července 1992 na Ministerstvu vnitra. Postupně se kluby KČP tvořily ve městech, okresech a v krajích-organizační struktura  odpovídala tehdejšímu krajskému uspořádání republiky.  V Severomoravském kraji velmi brzy začala pracovat Oblastní rada KČP pro severní Moravu a Slezsko, jejímž předsedou byl Jaroslav Vlach. Na počátku 90.let 20.století byly zakládány další vlastenecké organizace jako reakce na společenské poměry v republice, kdy byly upřednostňovány především cizí zájmy a vlastenectví bylo zesměšňováno. V Olomouci bylo založeno Vlastenecké sdružení antifašistů, jehož převážná část členů se stala taktéž členy KČP a od této doby obě organizace příkladně spolupracují. Mezi zakládajícími členy KČP v Olomouci byli Jan Kazda a Jiří Dostalík. Po změně krajského uspořádání v ČR od 1.1.2000 vznikla KR KČP Olomouckého kraje, jejím předsedou byl zvolen Jan Kazda. A tak v novém  Olomouckém kraji začala vyvíjet svou velmi aktivní činnost ve smyslu „Stanov KČP“krajská rada, která měla své jednotlivé základní organizace zejména v Olomouci, Šumperku , Jeseníku a Hanušovicích. Jedna z prvních velmi úspěšných akcí KR KČP Olomouckého kraje se uskutečnila ve spolupráci s VSA Olomouc 4.10.2003 v Hanušovicích, a to k 85.výročí vzniku ČSR a 65.výročí vyhnání  českých obyvatel z pohraničí po Mnichovu 1938.. Účastníci zcela zaplnili velký sál kulturního domu, hostem byla poslankyně Miroslava Vlčková a hlavním řečníkem JUDr.Miroslav Polreich. Jeho projev vyvolal bouřlivou diskusi na téma česko-německých vztahů, což se vůbec nelíbilo přítomnému redaktorovi MF Dnes a tak brzy vyšel v MF rádoby posměšný článek „Shromáždění klubu připomínalo komunistickou manifestaci“.

Pro nás ale bylo podstatné, že shromáždění v Hanušovicích s radostí přivítali občané Jesenicka, Javornicka a Hanušovicka, kteří děkovali za to, že existuje organizace, která brání jejich práva.

Vlastní obsahovou a činností se zabýval i dobře připravený III.Krajský sněm KČP konaný v Hlubočkách u Olomouce 24.6.2006. Sněm byl symbolicky dopředu zahájen položením kytic k pomníku Dukelských hrdinů, v jehož blízkosti byla KČP a VSA Olomouc vysazena slovanská lípa. Následovaly další krajské sněmy, které byly vždy přínosem pro naši klubovou činnost.

V poslední době se naše krajská rada velmi úspěšně zhostila zabezpečení IX.Národního sněmu KČP,o.s., který se konal k našemu potěšení ve dnech 16-17.srpna 2014 v Olomouci ve Slovanském domě. V roce 2015 jsme v Olomouci zorganizovali setkání tří moravských krajů, v jehož každoročním pořádání se pravidelně naše 3 kraje střídají.

V roce 2011 náš člen Ing. Karel Šimek založil na internetových stránkách  KČP stránky Olomouckého kraje a Olomouce, které také ukazují, jakou vlastenecko-hraničářskou činnost naše organizace v kraji vykazují. V roce 2016 byly www.stránky Olomouce rozšířeny o sekci OSH Ostrava (dopisovatel Zdeněk Bukovski a  Ivan Kauzlarič),  protože v roce 2014 byla pod KR Ol.kraje přičleněna sekce OSH Ostrava, která se příkladně začlenila do naší krajské organizace a plní úkoly vyplývající ze závěrů KR KČP Olomouc. Tato změna- na žádost

Sekce OSH Ostrava- přispěla k vyřešení místních rozporů, byla přínosná.V této době byl po více let předsedou jeden ze zakládajících členů KČP v Olomouci Josef Jedlička.

V minulých letech, ale i v současné době naše činnost vychází se závěrů vedení KČP, Národní rady a z vlastní organizátorské činnosti. Samozřejmostí je zasílání příspěvků do našeho Hraničáře, aktivitou se vyznačují zejména členové Ewa Konečná a Ing.Šimek. Jsme rádi, že dva naši bývalí členové byli zapsáni do Síně slávy KČP a to Jaroslav Vlach a Jan Kazda.

Organizování akcí našich základních organizací v kraji v současné době leží zejména na Olomouci, OSH Ostrava a na šumpersko-zábřežsku. Například Okresní organizace KČP Olomouc ve své hodnotící besedě 1.2.2017 ve své roční hodnotící besedě konstatovala,že :pravidelně se členové naší krajské organizace KČP zúčastňují řady pietních vzpomínek k uctění památky osvoboditelů i našich spoluobčanů, kteří položili své životy za naši svobodu v průběhu II.světové války a bohužel často i na úsvitu osvobození.

Každou první středu v měsíci jsme měli besedu s daným programem, s aktualitou, kterou většinou měl př.Čundrle-díky mu, hlavní tématickou  přednáškou, většinou ji měl Ing.Šimek.Pro náš kolektiv je výhodou, že prakticky téměř všichni naši členové jsou zároveň členy VSA a tedy se setkáváme na besedách i ve střech zbývajících středách v každém měsíci. Máme vždy co projednávat každou středu, vyslechnout si politickou informaci, přednášku k historickým událostem a osobnostem apod. I proto je náš kolektiv tak pevný! Postupně jsme se zúčastnili těchto našich akcí, někdy v malém počtu, jindy ve větším . Nyní stručně k akcím:

-v únoru-Prostějov(22.2.)-beseda s gen.konzulem RF

-v březnu- v Nové Hradečné(29.3.), oslava MDŽ s tombolou u nás, oslava MDŽ na OV s LKŽ, VSA, OVKSČM )8.a 9.3),

-v dubnu- Ploština(24.4.), Vědecko-politická konference Brno)9.4.), Prlov(23.4.), Zákřov(30.4.),

-v květnu-Javoříčko(1.5.), Lazce(2.5.), Skalka u Prostějova(7.5.), Olomouc  Ústřední hřbitov, Olomouc-památník RA(8.5.),

                Choustníkovo Hradiště, Brno (28.5)-proti politice tamní radnice-SL,-následoval náš protestní dopis primátoru

                Brna, 19.5. jsme poslali dopis min.Hermanovi proti účasti  na 67.Sudetoněmeckém sjezdu-spolu s VSA,

-v červnu-účast na VII.celostátním setkání OSH u příležitosti 65.výročí přijetí zákona o OSH, Ležáky (26.6),

-v červeneci- Nový Malín(16.7.) ,Václavkova Olomouc,,

-v srpnu-Makov

-v září-Varín,Strečno(3.9.), Dubňany, 

-v říjnu-Litovel(17.11.),

-v listopadu-Hroznatín

-v prosinci oslava konce roku s živou hudbou a tombolou.

Jak vidět, bylo nás vidět! Na akcích jsme většinou položili kytičku, někdy věnec, většinou měli rozvinutou naši vlajku

KR KČP Olomouckého kraje. U některých  akcí jsme plně využili organizátorskou schopnost dr.Lišky, zájezdů VSA Prostějov. Možná  jsem na některé akce zapomněl (Lázek apod.), ale jistě v našich srdcích nevymizely a to je to nejdůležitější. Všechny tyto akce byly často finančně nákladné.Jak jsme s našimi penězi hospodařili se dozvíte od naší velmi dobré hospodářky Věry Horákové.  V naší ZO máme 32 evidovaných členů. Bohužel nás navždy opustil přítel Dostalík a př.Augustová, čest jejich památce! Novou členkou je Vaňková Anna. Díky za  vaši  aktivitu , vaše vlastenecké a hraničářské postoje. Jen tak můžeme přispět k zachování charakteru českého pohraničí, k udržení národních a sociálních jistot občanů naší krásné vlasti  v této celosvětově hekticky vypjaté  době. Zažili jsme krásnou dobu našeho mládí v míru, a chtěli bychom, aby něco podobného zažili i naši vnuci, snažme se chod dějin ovlivnit.

Podobně také OSH Ostrava hodnotí svou činnost: účastnili se setkání tří KR v Kroměříži, -zajišťujívzájemná setkání s pohraničníky z Břeclavska a to jak v Břeclavi, tak v Ostravě,-uskutečnili 3-denní akci po stopách part.brigády J.Žižky v Beskydech,-uskutečnili akci návštěvyx předváleční pevnosti v Darkovičkách na Hlučínsku, -pravidelná účast u příležitosti osvobození v Brně a na gen. konzulátu RF, -účast při oslavách osvobození Ostravy, -účast na pietních akcích obětem II.sv. na Ostravsku, Makově a dalších místech v Beskydech, účast na vzpomínkových akcích na Slovensku, Bánská Bystrica, Varín, Strečno,-návštěva málo pohyblivých vlastních členů KČP v jejich bydlišti, -klubové oslavy, -účat na poradách  KR a NR.

 

Veškerá činnost našich členů navazuje na slavné tradice českého národa a československé státnosti. Dosáhli jsme mnohého, ale chceme dosáhnout toho mnohem více, chceme, aby počty našich členů narůstaly a ne se díky věku našich členů snižovaly, chceme zakládat nové kluby v dalších obcích, chceme se co nejvíce dostávat do podvědomí našich spoluobčanů a jim říkat, jaká vlastně je ta historická pravda.

 

Ing.Karel Šimek,
dr.Sedláčková Jarmila CSc
Olomouc