Informace o programové činnosti

24.09.2012 08:44

Přátelé.

Před 20. lety z podnětu základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy byl v Chomutově, který je jedním z měst Severočeského kraje, založen Klub českého pohraničí, který se stal postupně významným vlasteneckým sdružením v celé České republice. Prakticky ve všech okresních a krajských městech jsou ustaveny okresní a krajské rady, jejichž činnost je řízena Národní radou Klubu Českého pohraničí.

Naším základním zaměřením je obhajoba a obrana českých národních zájmů, zejména proti sílící germanizaci a amerikanizaci, proti snahám o revizi výsledků 2. světové války, proti nepravdivému výkladu historie. Například naše okresní rada KČP v Děčíně svým otevřeným dopisem vládě a parlamentu vyjádřila pobouření a znepokojení nad projevem, který přednesla současná kancléřka Německé spolkové republiky Angela Merkelová na prosincovém sjezdu CDU v roce 2003, ve kterém uváděla, že programem CDU pro Evropskou unii musí být:

  • Vypuzení odborů z politického života
  • Solidarita především s mocnými v USA a vůbec se všemi mocnými, kteří vedou válku za nové rozdělení světa
  • Boj o pojetí svobody musí vycházet z práva silnějšího, jež panuje v přírodě. Proto boj o maximální zisky se nemůže a nesmí zastavit na hranicích vlastní země. V duchu našeho vlastenectví usilujeme o spolkovou armádu, která bude disponovat nejmodernější výzbrojí a je připravena bojovat za německou velikost Německa na všech světadílech. Heslo Německa – Německo nade všechno – nemají být jen slova hymny, ale program boje
  • Uvedla, že svojí antikomunistickou činností získala CSU nové přátelé, zvláště pány Gorbačova, Ševarnadze a Jakovleva, kteří uvolnili cestu ke sjednocení Německa. S pomocí lidí typu Gorbačova lze rozrušit a zničit i ty nejsilnější Komunistické strany
  • Vodítkem pro Německou evropskou politiku nesmí být teorie o nějakém provinilém národu. CDU se nemusí veřejně šířit o všech svých plánech před národem a celým světem

Nedivme se proto, že revanšismus a neofašismus mají v Německu dnes zelenou a jsou tam podporovány vládou. CDU/CSU-SPD a kancléřkou Merkelovou jsou podporovány veškeré revanšistické projekty, kterým je například vybudování Centra proti vyhánění v Berlíně. Jeho cílem je zkreslování fakt o německém fašismu, kde Němci jsou líčeni jako trpitelé a občané východních zemí jako zločinci. Jeho expozice má působit proti zemím, z nichž Němci byli nuceni odejít po prohrané válce.

Mimořádně jsou varující nové vlny aktivizace neofašistů v Německé spolkové republice. Prostor se tam dává neonacistické straně NPD, o denifikaci podle dohod z Postupimi se již nehovoří, píší se a vydávají knihy oslavující hitlerovské zločince (například Hesse, Rosenberka atd.), zastoupeni jsou neofašisté v zemských sněmech.

Srazy neonacistů v České republice se konají mnohdy za účasti zahraničních neonacistů zejména z Německa a Rakouska, kam na oplátku vyjíždí naši neonacisté. Odsuzujeme, že jejich srazy se konají mnohdy za dozoru policie se zdůvodněním jako řádně organizované a ohlášené akce i když na nich prezentují nacistické symboly anebo jako nahlášené akce neonacistických hudebních skupin. V naší republice spolek odsunutých Němců zřídil revanšistickou kancelář, kterou naše vláda přes protesty veřejnosti stále trpí a která slouží k podpoře jejich politiky a majetkových nároků zevnitř našeho státu. Naše vlastenecké občanské sdružení upozorňuje veřejnost na nastupující germanizaci, řízenou z tohoto centra, která v současné představuje především ovládnutí myšlení českého obyvatelstva, jeho postojů a jednání. Například, více jak devadesát procent deníků s celostátní působností je v rukou nadnárodních tiskových společenství především německých a rakouských.

Protestovali jsme v našem tisku proti revanšistickému projektu „Občanské obnovy Sudet“, který připravili někteří naši politici a vládní činitelé a který je v rozporu (silném) se zákonnými akty přijatými naším parlamentem v dubnu 2002 v návaznosti na dekrety presidenta Dr. Beneše krátce po 2. světové válce.
Setkáváme se s názory, že vstupem České republiky do Evropské unie již žádné germanizační nebezpečí našemu národu nehrozí. Skutečnost nás ale přesvědčuje o opaku. Nebezpečí se zvyšuje, o čemž svědčí plány na vybudování německého muzea například v našem kraji, exhumace padlých německých vojáků ve 2. světové válce na našem území, kteří mají být pohřbeni na nově vybudovaném německém pohřebišti v naší republice, která pak bude povinována o ně pečovat. Protestovali jsme, aby tyto ostatky, když už byly vyzvednuty, byly přemístěny do země jejich původu. Na našem území i v posledních dnech války tito vojáci vraždili naše nevinné občany a to i po podepsání bezpodmínečné kapitulace. Je pro nás nepřijatelná skutečnost, že padlým německým vojákům, mezi kterými byli příslušníci zbraní SS, je našimi státními orgány věnována taková pozornost a na skutečné osvoboditele, kteří náš národ zachránili před likvidací se zapomíná, jejich památníky jsou vandalsky poškozovány, jak se to například stalo v roce 2002 a 2005 na pohřebišti vojáků Rudé armády v Děčíně-Folknářích, kde byla též poškozena nátěrem červené barvy busta maršála Rybalka. Ostře jsme protestovali u městského zastupitelstva ne jen proti tomuto vandalskému aktu, ale též proti snaze pravicových zastupitelů nabídnout bustu maršála Rybalka, umístěnou na pohřebišti jeho rodné obce na Ukrajině, popřípadě ji výhodně prodat jako kuriozitu. Marně jsme usilovali o jejím ponechání a zabezpečení na pohřebišti vojáků Rudé armády v Děčíně-Folknářích. Busta byla předána nakonec do vojenského muzea v Rokycanech.

Evropa se dnes pohybuje ve zvláštním nepochopitelném vztahu ke 2. světové válce. My starší, kteří jsme válku prožili, cítíme, jak je záměrně snižována úloha slovanských států na osvobození Evropy od fašismu a vyzdvihována role západních zemí, zejména USA na porážce hitlerovského Německa. Je znevažováno vojenské umění velení Rudé armády, mlčí se nebo ospravedlňuje vyvražďování statisíců obyvatel v okupovaných územích německým wehrmachtem a jednotkami SS. Víme a odsuzujeme, že zejména v pobaltských zemích a na Ukrajině vyzdvihují zásluhy těch, kteří buď v jednotkách SS nebo „vlasovců“ na okupovaných územích vraždili údajně s cílem bojovat za svobodu a proti bolševismu. I u nás se vyskytly pokusy ospravedlňovat „benderovce“ jako oběti prchající přes naše území do americké zóny bez ohledu na to, že na této cestě bezohledně vraždili obyvatele slovenských vesnic.
Nám velice vadí vytváření Euroregionů, které postupně vedou k nahrazení současných státních hranic hranicemi Euroregionů a tím k posílení německého vlivu v našem pohraničí. Tato zdánlivě nenásilná forma germanizace českého pohraničí je ve skutečnosti agresivním působením na přičlenění území, z něhož po válce došlo k vysídlení Němců, podílejících se na rozbití Československa zpět k Německu. Toto by podle našeho názoru měly umožnit nově přijímané zákony v parlamentu České republiky, konkrétně zákon umožňující skupování zemědělské půdy cizinci, především koupě půdy a nemovitostí v našem pohraničí, což se již děje hlavně za pomoci spoluobčanů německé národnosti. Nehledě na to, že řada německých firem v našem pohraničí investuje a podniká a přivádí si svůj vedoucí a odborný personál.

V současné době v boji za české zájmy se naše odbočka KČP zaměřuje proti vlivu amerického životního stylu, zejména na mládež. Máme snahu vést ji k vlastenectví, i když v současných podmínkách je to těžké, poněvadž výklad historie ve školách je ryze tendenční a neodpovídá pravdivému výkladu historie. Ve školách se zvýrazňuje podíl Američanů na osvobození republiky. Spojené státy jsou prezentovány jako vzor svobody a demokracie bez ohledu na skutečnost dění ve světě. V nedávné době jsme vystupovali proti umístění radarové základny USA na našem území. Odmítavým dopisem jsme vyjádřili náš nesouhlas poslancům parlamentu České republiky a svými podpisy se připojujeme k veřejné akci proti jejímu zřízení. Těší nás, že většina obyvatel si základnu USA na našem území nepřeje. Dalším odmítavým dopisem Parlamentu České republiky jsme vyjádřili nesouhlas s neoprávněným pronásledováním bývalých ochránců našich hranic a rovněž jsme se připojili svými podpisy k veřejné podpisové akci proti pronásledování. Rovněž jsme vyjádřili protest proti vstupu do vojenského paktu NATO a proti členství v Evropské unii. V současné době se připojujeme s ostatními obyvateli proti vládním opatřením k zvyšování cen potravin, nájmů, zvyšování poplatků za plyn, vodu a elektřinu. Dále nesouhlasíme s usnesením vlády vyplácet církvi restituce za údajný majetek, o který přišli v roce 1948. Všichni ale víme, že církev nikdy neměla žádnou zemědělskou půdu, lesy ani nemovitosti.

My přátelé nejsme nacionalisté, jsme vlastenci. Německý národ je naším sousedem a nám jde o rovnoprávnou spolupráci mezi oběma národy a státy, chceme žít v dobrých vzájemných vztazích. Nikdy však nenajdeme společnou řeč s těmi, kteří svými politickými a majetkovými požadavky usilují o revizi a zvrácení poválečného uspořádání vzájemných vztahů. Rozhodující pravomoci státu a územních celků se nesmí rozplynout v Euroregionech. Jejich hranice nesmí nahradit současné hranice. Snažíme se úplnými a pravdivými informacemi přesvědčovat veřejnost o nepříznivém politickém a sociálním dopadu na naši budoucnost. Německo usiluje o federalizaci Evropy, což by znamenalo znásobení síly Německa a germanizace by nabývala zhoubných rozměrů.
Na závěr dovolte vyjádřit, že jsme nezávislým občanským sdružením, které není svázáno s žádnou politickou stranou, naprostá většina našich členů je levicového zaměření, což vyplývá z jejich ekonomického a sociálního postavení. Pro nás je rozhodující vztah k národním zájmům a k vlastenectví.

Komunistická strana Čech a Moravy je jedinou politickou stranou, u které se setkáváme s ochotou ke spolupráci.

Naším ústředním heslem je „Zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast“. Nejsme „Keltové“, jsme Slované, kam jsme vždy patřili a patříme.

Okresní rada Klubu českého pohraničí Děčín