ČINNOST POHRANIČNÍ HLÍDKY PŘI ZADRŽENÍ NARUŠITELE STÁTNÍCH HRANIC

20.06.2012 14:07

Zadržení narušitelů dosáhne hlídka bez ohledu na počet narušitelů a složitost situace jen rozhodnou a pro narušitele překvapivou činností. Využití prvku překvapení závisí na rozhodné, rozvážné a skryté činnosti hlídky; zjištění narušitele musí být PH zadržení za každé situace.

Aby mohla hlídka využít překvapení, které má na narušitele velký účinek a usnadňuje hlídce úspěšné zadržení, musí se snažit přiblížit k narušiteli na bezprostřední vzdálenost.

Zadržení narušitele se provádí na rozhodnou výzvu velitele hlídky : „Stůj, ruce vzhůru!“. Hlídka drží zbraně tak, aby je mohla v případě neuposlechnutí výzvy okamžitě použít.

Je-li hlídka vzdálena od narušitele, nemá možnost se k němu přiblížit a je nebezpečí jeho uniknutí, vyzve ho „Stůj !“. Neuposlechne-li výzvy ani varovného výstřelu, použije zbraně podle platných ustanovení.

Jakmile narušitel uposlechne výzvy hlídky, nařídí mu VH obrátit se zády k hlídce a odhodit předměty, pokud je drží v ruce. Poté VH se zajištěnou zbraní v poloze nazad přiloží narušiteli pouta, stoje za jeho zády a provede jeho předběžnou prohlídku. Prohlídka se začíná od rukou narušitele, prohlíží se hlavně místa, kde může narušitel ukrývat zbraně a jiné předměty. Odebrané zbraně a předměty od každého narušitele se musí odkládat odděleně. Hlídka nesmí tyto předměty poškozovat, rozbalovat a otevírat nádoby.

Prohlídka lehce raněných se provádí normálním způsobem, u těžce raněných se koná po odebrání zbraní a poskytnutí první pomoci v poloze nejvhodnější vzhledem ke zranění. Prohlídku mrtvých narušitelů hlídka neprovádí.

Je-li v hlídce psovod se služebním psem, provádí poutání a předběžnou prohlídku narušitele zpravidla psovod.

Při poutaní a předběžné prohlídky VH zjišťuje u narušitele krátkým dotazem, zda šel sám, je-li ozbrojen a kde jsou další osoby, s kterými uskutečňoval přechod SH.

Při zadržení skupiny narušitelů nařídí VH narušitelům, aby si lehli obličejem k zemi směrem do vnitrozemí a vzpaží. Dbá, aby jednotliví narušitele byli od sebe vzdálení nejméně tak, aby si nemohli předávat předměty. Pouta se přikládají nejdříve fyzicky nejzdatnějšímu narušiteli, byl ozbrojen nebo se zdá být vedoucím skupiny. Člen hlídky soustředí pozornost na ležící narušitele, sleduje jejich činnost a zajišťuje VH. Při složité situaci žádá hlídka stanoveným signálem pomoc a poutání narušitelů a jejich předběžnou prohlídku provádí po poskytnutí pomoci.