Byli jsme tam také, aneb očima účastníka Celostátního setkání bývalých ochránců Státních hranic dne 20.7.2013.

03.08.2013 09:15

Je brzy ráno, kdy je lidi odcházejí do lesů  na houby, ale delegace KČP z Karlových Varů odjíždí na Celostátní setkání bývalých pohraničníků a členů KČP do Nymburka.

Sál se postupně naplňoval delegacemi z celé republiky i ze zahraničí.Setkání se zúčastnili významní hosté – předsedové Vlasteneckých organizací, zástupci politických organizací od mladých až po předsedu KV a člena ÚV KSČM

s. Grospiče. Setkání se zúčastnili také  bývalí velitelé Pohraničních vojsk NDR i představitelé KČP ze Slovenska.

Před vlastním zahájením byla vysílána hudba a na plátno promítána historie ochrany státních hranic od vzniku naší republiky v dobových uniformách včetně života  Pohraniční stráže a to od příjmu nováčků, přehlídek v Praze, výkonu služby, spolupráce s civilním obyvatelstvem, práce s mládeží, případy zadržení i statečné činy a to až do likvidace ochrany státní hranice pohraničními vojsky.

   Na zahájení zazněl Husitský chorál a hymna.Všechny nás zaujal nástup skoro 60 praporů Klubů českého pohraničí.Úvodem vystoupil bývalý velitel PS gen. por. Šádek, který vyzdvihl obětavou službu pohraničníků při ochraně socialistické republiky.Poděkoval za morální podporu, vyjádřenou řadou dopisů a projevy vlastenectví v dnešní době.

Př. Richter plk. v.v. ocenil vystoupení gen. por. Šádka a uvedl, že slavíme 62.výročí Zákona o ochraně státní hranice, které proběhlo u všech bývalých brigád PS a přivítal všechny hosty i účastníky setkání.

Hlavní vystoupení měl př. Groušl plk. v.v., který zdůraznil, že na poválečném uspořádání Evropy se nejvíce negativně podílely USA. Celá historie českého národa je charakterizována bojem proti germanizaci, že proti vzniku ČSR v  1.polovině minulého století bojovali Němci a jejich pátá kolona .Tyto snahy pokračovaly i po 2.světové válce neofašistickými a revanšistickými organizacemi.

  Spolková republika Německo se snaží, tak jako v minulosti ovládnout Evropu i dnes. Zesiluje boj proti slovanským národům.Útočí proti odsunu sudetských Němců, Benešovým dekretům a obnovují se praktiky 1.republiky.Využívají k tomu i novodobé kolaboranty a pro své záměry se snaží, lžemi, pomluvami, polopravdami a přepisováním historie ovlivnit mládež.

Ocenil, že vláda po 2. sv. válce přijala zákony k zabezpečení republiky a odsunu Němců, což bylo historické, strategické rozhodnutí. Nyní jde obhajobu historické pravdy, boj proti germanizaci, proti oklešťování naší suverenity, proti revanšismu, militarismu, proti zkreslování poválečného vývoje.Ocenil úspěšnou cestu KČP na zásadě internacionalismu, vlastenectví a antifašismu a při objasňování naší historie.

V diskuzi se vystřídalo cca 16 účastníků a několik dalších bylo zařazeno do protokolu jednání.Mezi nejvýznamnějším bylo vystoupení německých přátel a spolubojovníků, kteří hovořili o společném boji proti válce, fašismu, agresím .

Dále vystoupili  zástupci ze Slovenska, kde je hodnocena vzájemná spolupráce za společný cíl – mírový rozvoj ve světě, proti agresivní politice, za svobodný rozvoj národů. Mezi významné vystoupení patřilo vystoupení s.Grospiče, ing. Jandy a př.Morávka z Chebu.

Po diskuzi bylo jednomyslně schváleno prohlášení účastníků setkání, reagující na současnou situaci, které bude zveřejněno a zasláno příslušným orgánům a organizacím.

V  závěrečném slově předseda NR ing. Janda formuloval úkoly, které nás čekají  v dalším období.

Závěrem si všichni účastníci sborově zazpívali „Ta naše písnička česká“ a vydali se na cestu domů.

Svitáček Ladislav
Ostrov