Akce Klubu českého pohraničí – Brušperk a Liptáň.

27.08.2016 11:16

Dne 27. srpna 2016 uspořádal OV KSČM Bruntál ve spolupráci s Levicovým klubem žen Vrbna pod Pradědem, Klubem českého pohraničí(KČP) Bruntál a Česko-ruskou společností(ČRS) Bruntál autobusový zájezd na Slavnosti česko-slovanské vzájemnosti konané v Brušperku.

Krásné počasí pozdní­ho léta, příjemné prostředí areálu hospody U Hynečků v parku, krásná vystoupení dechové hudby Hlučíňanky, zpěvačky Lenky Krainové ze skupiny Proxima orchestral, Trio Seniores z Havířova na­vodila srdečnou a příjemnou atmosféru celého odpoledne. Občané, přátelé, sympatizan­ti československé vzájemnosti a myšlenek solidarity, obrany míru a přátelství mezi náro­dy, myšlenky odporu proti válce a jejím podněcovatelům se sjeli z mnoha míst Moravy a Slezska i Čech a Slovenska. Setkali jsme se s přáteli z Klu­bu českého pohraničí Opava, Zlínského kraje - Holešova, Ostravska a jiných míst.

Předvolební vystoupení mnoha kandidátů KSČM do krajských voleb zdůraznila zodpovědnost a vlastenectví, pracovitost a snahu o zlepšo­vání stavu našeho kraje a ži­vota občanů. Hovořili stávající zastupitelé Josef Babka, Jitka Hanušová, Pavel Bačgoň, Fotis Fotopulos aj„ dále 1. místo­předseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, který shrnul problema­tiku dnešního světa, původce dnešních konfliktů a zásadové postoje KSČM a levicových a vlasteneckých organizací v ČR. Za souhlasného potles­ku zúčastněných a v přátelské atmosféře se odvíjel průběh celého příjemného odpoledne. S úctou jsme vzpomenuli památky zemřelého zpěváka Statise Prusálise (13.8.2016).

Druhá významná akce Klu­bu českého pohraničí Bruntál, Krnov a ČRS ve spolupráci s obcí Liptaň a starostkou Mgr. Blankou Klimoškovou byla slavnostní pietní vzpomínka na tragickou událost ze dne 22. září 1938 v Liptani, kdy zfanatizovaný dav ordnerů a Freikorpsu zvěrsky ubil již vzdavší se skupinu 6 příslušníků Stráže obrany státu ČSR a pak je od­vlekl do Glubczyc.

Musíme si každoročně při­pomínat tragické varující události roku 1938, iredentu a zradu 98 % příslušníků německé menšiny v ČSR, provokace a vraždění přísluš­níků naší armády, SOS, poli­cistů, finanční stráže a občanů, a to v pohraničí i vnitrozemí. Od doby vzniku Sudetendeutschepartei v r. 1933 nemě­la ČSR klid ke své existenci a pokojnému životu. SdP a naši kolaboranti způsobi­li rozbití I. ČSR, podíleli se na utrpení našeho národa v letech okupace a nyní je­jich potomci znovu stup­ňují provokace, požadavky a pronikání do dnešní­ho torza Českosloven­ska. A naši kolaboranti a zrádci přesně podle slov 11. čs. prezidenta Dr. Edvarda Beneše jim stelou cestičky, jak „nordickou lstí“ pronikat do našeho života a země!

Je to krátkozraké, ubohé a ne­bezpečné! Ano, buďme přátelé, ale jako rovný s rovným, nepodbízejme se, viz naše vztahy s antifašisty, demokraty a čest­nými Němci. Ne s těmi, kteří mají reminiscence na Rakousko-Uhersko, Velkoněmeckou říši a A. Hitlera, na I. a II. sv. válku a miliony mrtvých a pa­nování Herrenvolku.

Položením kytic, projevy a vzpomínkami jsme uctili v Liptani nehynoucí památku statečných obránců státních hranic r. 1938 a všech 360 000 občanů ČSR, kteří zahynuli v II. sv. válce, a 340 pohraničníků a členů SNB a FS, kteří padli při obraně hranic ČSR a ČSSR od r. 1945 do r. 1989 rukou kriminálníků, zločin­ců, deklasovaných živlů, cizích agentů a nepřátel republiky. Čest jejich památce!

Za MěR KČP Bruntál
Josef Halabala, předseda