70. VÝROČÍ BOJŮ S BANDEROVCI

12.09.2017 20:52

Jedním z úkolů let 1945 až 1947 po ukončení druhé světové války, definitivní porážce fašistického Německa a jeho spojenců, bylo prvním společným úsilím státu protihitlerovské koalice, po 6 letech válečné hrůzy, se konečně nadechnout a začít žít nový život v mírových podmínkách. Krátce na to v mezinárodních vztazích docházelo i v některých státech protihitlerovské koalice, k plíživému nástupu reakčních sil, k prohlubování jejich vnitřních rozporů, což později vedlo k otevřené konfrontační politice, směřující ke studené válce. ČSR začala budovat základy nového, společenského lidově demokratického zařízeni, obnovovat zničené národní hospodářství. To bylo v té době provázeno určitými potížemi, zaviněnými suchem a neúrodou. Pomoci SSSR se tyto potíže dařily v krátkém období eliminovat. Souběh těchto události komplikovala v ČSR činnost vnitřní reakce vedoucí k zesílení protikomunistické hysterie a k přípravě otevřeného boje proti základům budováni lidově demokratického státu. Situaci v ČSR negativně ovlivnily a napomohly tehdejší doznívající politické události ve slovenské republice, která se postupně reformovala po ukončení neblahého období tzv. Slovensko-Tisovského státu, který dlouhodobě kolaboroval s fašistickým Německem.  V tomto období doznívalo u našich východních sousedu luďácké hnutí, což ještě vice dramatizovalo již tak napjatou situaci v zemi a vedlo k zesílení politických nepokojů, ozbrojených střetů, spojených s tímto podzemím, ale i s ostatními živly, které zůstaly po válce v tehdejším Československu.

Dílčí výsledky, které byly dosaženy při budování nové společnosti v politické, ekonomické a sociální oblasti. Zejména po dosažení příznivých výsledků v prvních poválečných svobodných volbách v roce 1946, musela ČSR od samého počátku vynakládat úsilí k ukončení činnosti starého bezpečnostního aparátu, budování a výstavbě Československé lidové armády, vytváření nových bezpečnostních sil v duchu zásad lidově demokratického zřízení, aby byly schopny v krátké době úspěšné čelit různým intrikám a střetům s vnitřním i vnějším nepřítelem, bránit vlast a chránit svoje obyvatelstvo. Mezi důležitý a náročný úkol tehdejší doby byla přímá účast našich ozbrojených složek na odhalování a přímé likvidaci banderovských skupin, které přecházely v letech 1945-1947 přes území Československa na západ.

Pražská rada Klubu českého pohraničí, na svém řádném zasedání v lednu tohoto roku při projednávaní a schvalování „Plánu akcí na rok 2017“, se podrobně zabývala touto problematikou. Konstatovala, že vedení NR KČP za aktivní účasti některých krajských rad KČP, pokrokových společenských organizací v Ř a SR pořádá dlouhodobě, pravidelně každý rok shromáždění u příležitosti výročí SNP, se vzpomínkou na boje s banderovci ve Varíně v Slovenské republice, Žilinském kraji, spojenou se vzdáním poct padlým francouzským partyzánům pod Strečnem. Vedení NR KČP tím oceňuje účastníky bojů s banderovci, ale i další občany, kteří se jakkoli podíleli na jejich likvidaci, především ty, kteří v boji položili své životy. Národní rada Klubu českého pohraničí tímto postojem navazuje na dlouhodobé tradice, které se datují od doby existence a fungování Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti ( VŠ SNB), která měla ve svém programu každoročně, vždy u jednoho ročníku denního studia všech fakult povinnost zorganizovat a uskutečnit „studijní cestu po stopách bojů s banderovci“. Nedílnou součástí této akce byla dobrovolná účast studentů a organizátorů na praktické pomoci při sezonních pracích v místech tohoto konání tohoto setkání. Na tyto akce naší slovenští přátelé, starostové, poslanci i občané zmiňovaných oblastí vzpomínají dosud.

(Z časopisu KČP Hraničář zpracovala L. Hrušková pro INFORMAČNÍK, časopis pro zdravotně postižené – MO STP Česká Lípa)

K převzatému článku Severočeská pravda připojuje:

2. 9. 2017 se vzpomínkových akcí na Strečně, Varíně a Krásňanech zúčastnila 24-členná skupina zástupců českých spolků KČP, SBČS, ANTIFA a LKŽ. První slavnostní vzpomínka byla ve 12 hodin na Strečně u památníku francouzských partyzánů padlých v SNP.

  • (pomnik - foto VZDOR – strana práce)

Mezi prvními vystoupala po schodech k památníku s kyticí za SBČS Zdeňka Jirmanová z Lomnice nad Popelkou (m. j. kandidátka č. 6 ANS/ČSNS pro volby 20. – 21. 10. 2017 v Libereckém kraji.

  • foto JZ

Všechny akce začínaly nástupem praporečníků s prapory ČR, SR a zúčastněných spolků.

  • foto - Strecno 3

Slavnostní akt zahájil soubor Spevokol. Zazpívali slovenskou, českou i francouzskou hymnu a několik dalších písní mezi projevy řečníků.

Účastníci se poté přesunuli do obce Varín. Zde je (podle vyjádření organizátorů) pomník – socha člena příslušníka československých ozbrojených sil a SNB, které definitivně před 70. lety porazily banderovské sotně.

  • foto - SNB

U této sochy bych se chtěl zastavit jako u příkladu, jak „objektivní“ informace nalézáme na internetu. Na více zdrojích, včetně evidence vojenských pomníků v SR – Žilinském kraji jsem tento pomník vůbec nenašel. Pokud jsem objevil jeho fotografii, nebyla u ní popiska nebo tam bylo uvedeno, že je to pomník padlým v SNP. Takový památník – padlým v SNP - ve Varíně skutečně existuje. Není na něm žádná socha, ale jména padlých. A je také na úplně jiném místě obce – na křižovatce dvou ulic. Názorná ukázka, jak přesné a věrohodné jsou informace na internetu.

Ve Varíně zajistily kulturní doplnění akce dechovka a již zmíněný Spevokol (na snímku).

  • foto - spevokol

V čele delegací spolků pokládajících kytice a věnce šli předseda NR KČP JUDr. Rudolf Peltan se dvěma místopředsedy (po jeho pravé ruce je náš Zbyněk Cincibus).

  • foto - p a mp

Poslední zastávkou byla obec Krasňany.

  • foto - krasnany

Na zdi místní hasičské zbrojnice je pamětní deska (těsně vedle červeného praporu). Není v příliš dobrém stavu a fotoúpravami se to nepodařilo vylepšit. Tak uvádíme její text:

V TÝCHTO MIESTACH PADOL V BOJI PROTI

BANDEROVSKÝM BANDÁM STRÁŽMAJSTER ZNB

LADISLAV PATOČKA

NAR. 5. VIII. 1923 - PADOL 21. VIII. 1947

ČESŤ JEHO PAMIATKE

Vlastenci – účastníci zájezdu se rozloučili se Slovenskem fotografií skupiny u památníku bojové družby Čechů a Slováků v průsmyku (odbočka silnice na Vsetín) nedaleko hranic.

  • foto - snp

Ze Strečna, Varína, Krasňan, M. Starý, člen KČP a SBČS

Fotogalerie: 70. VÝROČÍ BOJŮ S BANDEROVCI