VZPOMÍNÁME - 99. výročí vzniku Československé republiky.

12.11.2017

Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s MO ČR, odbojovými a společenskými organizacemi sdruženými v nově ustanoveném Vlasteneckém fóru, uskutečnily dne 28. října 2017 slavnostní shromáždění u příležitosti 99. výročí vzniku ČSR ve Slavnostním sále Národního památníku na Vítkově, za účasti našich a zahraničních hostí. Po zahájení Michalem Lukešem, generálním ředitelem Národního muzea a úvodním slově předsedy ÚV ČSBS ing. Jaroslava Vodičky, vystoupila se zdravicí ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj vlády ČR. Ocenila úsilí tehdejších představitelů státu, odbojářů, společenských organizací a občanů, kteří se zasloužili za osvobození národa od třistaleté nadvlády Rakousko-Uherské monarchie.

Součástí slavnostního programu ČS BS byla prezentace činnosti Vlasteneckého fóra, jehož hlavním posláním je chránit historickou pravdu, objektivně interpretovat českou, nejen odbojovou minulost, prosazovat principy zachování míru, bez válečných konfliktů. Byli rovněž oceněni veteráni 2. světové války. Za mladou generaci pozdravila účastníky studentka Střední policejní školy. Slavnostnímu významu výročí přispělo profesionální vystoupení chlapeckého pěveckého sboru BONI PUERI. Za KČP se zúčastnili JUDr. Rudolf Peltan, předseda Národní rady KČP a PhDr. Miloslav Adamec, předseda KČP "Věrni zůstaneme". KČP jako nezávislý, demokratický a vlastenecký spolek navazuje na slavné tradice českého národa a československé státnosti. Své poslání a orien- taci vyjadřuje základním heslem : "Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast". V souladu s Programem a stanovami klubu se zavazu- jeme, že budeme platným členem Vlasteneckého fóra při obhajování národních zájmů, suverenity a charakteru českého pohraničí, za důstojné postavení našich spoluobčanů, za svobodu a dodržování lidských práv. Budeme prosazovat neplatnost mnichovského diktátu proti ČSR z roku 1938 od samého počátku a nároky na válečné reparace.

Zavazujeme se, že v duchu přijaté Kolektivní smlouvy Vlasteneckého fóra budeme prosazovat zásady vedoucí k odmítání islamistických imigrantů a tero-ristů do ČR. Vyjadřovat naše postoje na nerovnoprávné postavení členských států EU ve prospěch bohatších států Francie a Německa. Požadovat, aby naše armáda byla schopna plnit historické poslání obrany hranic a území státu a zabraňovat, aby byla podřizována cizímu velení. Odmítáme lživou kampaň proti Ruské federaci, které vděčíme za osvobození našeho národa před vyhubením německými fašistickými okupanty. Citlivě a zásadově budeme přistupovat k příští volbě prezidenta ČR a odmítáme nekompetentní a populistické názory znevažující úřad hlavy státu.

Členové KČP Praha "Věrni zůstaneme", vědomi si své vlastenecké, občanské povinnosti se plně hlásíme k odkazu, který započali naši předchůdci po vzniku ČSR v roce 1918 i v dalším složitém období tzv. studené války, především v době po přijetí zákona o ochraně státních hranic, kdy mladí muži nastupovali za napjaté mezinárodní a vnitropolitické situace, často za velmi nepříznivých klimatických podmínek v duchu platných zákonů, k plnění povinností obrany země, ochraně státních hranic, zajištění klidu, pořádku a mírového života svých spoluobčanů.

Vzhledem k této situaci jsou členové KČP Praha, "Věrni zůstaneme" rozhodnuti v nejbližším období připravit a publikovat "Prohlášení k občanům ČR", ve kterém vyjádří našim bývalým kolegům, spolubojovníkům, pohraničníkům, Pomocníkům PS a všem sympatizantům poděkování za jejich poctivou práci pro společnost, na kterou se vždy mohli naši pracující plně spolehnout. Rovněž ocení rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany, kteří zůstali našim tradicím věrni dodnes, i přes nenávistnou kampaň a hanebné pomluvy, které jsou proti nám soustavně vedeny.

"Věrni zůstaneme"

Za NR KČP z.s. JUDr. Rudolf Peltan
Za KČP Praha PhDr. Miloslav Adamec