Výsledky šetření Policie ČR k případu poškození pomníku CÍNOVEC

30.07.2020

ZÁVĚR - ZPRÁVA k věci poškození pomníku na CÍNOVCI + výsledek šetření orgánů činných v trestním řízení - Policie ČR Obvodní oddělení Dubí na základě trestního oznámení KČP.

Dání na vědomí :

Na základě zjištěných skutečností a škodní - události - zprávě NR KČP na pomníku CÍNOVEC, bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele na Obvodní oddělení Policie ČR.

V souběhu tohoto trestního oznámení na neznámého pachatele, byla popsána a vyčíslena škoda viz přiložený zápis hospodáře NR KČP Ing. Václava Tomeše.

V dané věci se na zjišťování skutečností a na oznámení podílela OR KČP Teplice prostřednictvím jejího předsedy př. Pavla SVOBODY, KR KČP Ústí nad Labem prostřednictvím jejího předsedy př. Jana DLOUHÉHO a NR KČP prostřednictvím JUDr. Gustava JANÁČKA- předsedy NR KČP,

prostřednictvím Jaroslava HUDCE - I. místopředsedy NR KČP a Marie HANISCHOVÉ - místopředsedkyně NR KČP.

Čili z těchto uvedených subjektů, nebylo nic podceněno, zanedbáno a vzhledem k tomuto byla věc řádně prošetřena orgány činných v trestním řízení - Policie ČR - Obvodní oddělen DUBÍ.

Po provedeném prošetření a jeho ukončení, org. činných v tr. řízení Policie ČR Obvodního oddělení DUBÍ byla vydána závěrečná zpráva o stavu věci a to Usnesení o odložení věci dle trestního řádu z důvodu nezjištění konkrétní osoby - pachatele.

Za NR KČP : Jaroslav Hudec v. r.
I. místopředseda NR KČP

Věc: poškození pomníku na Cínovci - vyčíslení škody

Vznik události: k poškození pomníku na Cínovci došlo v době od 1.6.2020 od 13.00 hodin, kdy z místa odjela skupina brigádníků, do 6.6.2020 10.00 hodin, kdy byla tato skutečnost zjištěna na místě a km poškození a polití neznámým pachatelem

Jednání o škodě: dne 8.6.2020 na základu upozornění OR KČP Teplice panem Svobodou na škodu telefonickou cestou, přítomni předseda NR JUDr.Janáček, 1.místopředseda NR Hudec, místopředsedkyně NR Hanischová, hospodář NR Ing.Tomeš

Předmětem jednání: poškození pomníku na Cínovci, vyčíslení škody, stanovení postupu pro odstranění poškození, nahlášení škody na OO PČR Dubí a uvedení pomníku do původního stavu, jednání vycházelo z poznatků získaných prohlídkou na místě samém a zpořízené fotodokumentace

Popis poškození:k poškození došlo na pomníku, který sestává z kamenného monolitu materiál diorit s vyobrazením znaku KČP a kamenné pamětní desky s textem. Monolit je doplněný dvěma kamennými kvádry, zapuštěnými do země. V okolí je upravený terén, obložený dlažbou a chodníček je zpevněný štěrkem. Okolo pomníku je nízké ozdobné kované ohrazení. Za pomníkem byl vybudován betonový kvádr s kamenným obkladem připravený jako základ pod sousoší pohraničníka se psem. Na čelní stěně tohoto kvádru je zasazena keramická deska s textem

Pomník je umístěn na vlastním pozemku KČP: číslo 443/4 v kat. úz. Cínovec, obec Dubí, okres Teplice.

Cena stávajícího provedení pomníku byla stanovena na 120.000,-Kč. Pomník bude dokončen osazením sousoší a úpravou okolí včetně technického zabezpečení do konce roku 2021

Údržbu pomníku a okolí má na starost p. Bedřich Zaspal, bytem Cínovec 51, 415 01 Dubí

Rozsah poškození pomníku: pomník byl znehodnocen politím červenou barvou nám neznámého složení a to jak z čelní, pohledové strany pomníku, tak z jeho zadní části. Zcela pokryt barvou je klubový znak a tabule s textem na něm. Byla polita i kamenná deska před pomníkem tvořící zpevněnou přístupovou plochu. Barvou byl polit i připravený betonový základ za pomníkem, s kamenným obkladem připraveným pro sousoší a znečištěna byla barvou i zapuštěná keramická deska na něm. Odhad rozsahu plochy poškození a znečištění barvou je do cca 15 m2

Vyčíslení škody: znečištění pomníku barvou brání zejména účelu, pro který byl zřízen a znehodnocuje jeho vlastní význam. Představuje nejen významnou estetickou závadu, ale faktické poškození. Ve stavu v jakém se pomník nyní nachází, nemůže a neplní účel, ke kterému byl zřízen. Předpokládáme, že bude náprava možná, ovšem časově náročná a nákladná. Proto předběžně hodnotíme stávající poškození pouze částkou 50.000,-Kč

Pokud by se však nepodařilo poškození a znečištění barvu odstranit, bude nutné provést stavební opravu nebo pořídit pomník zcela nový a zde je třeba uvažovat s vyšší částkou a to minimálně 250.000,-Kč.

Mimo ztráty z poškození pomníku a nemožnosti jej využívat k pietním, popřípadě vlasteneckým akcím, musíme počítat také s nákladem na očištění pomníku odbornou firmou. Podle předběžného průzkumu může náklad za tyto práce dosáhnout až výše 100.000,-Kč

Podaří-li se, pomník očistit-opravit do původního stavu před poškozením, musíme počítat s celkovou škodou, kterou KČP utrpěl tímto zlomyslným činem v celkové výši cca 150 000,-Kč

Uměleckou a estetickou hodnotu a proto ani takovou škodu v tomto případě nelze zcela přesně vyčíslit.

Zpracoval: hospodář NR KČP Ing.Václav Tomeš v.r.

Vyjádření policie ČŘ