Výroční členská schůze

09.10.2010

  V sobotu 9. října 2010 se v Teplicích konala výroční členská schůze. Zúčastnilo se 38 českých a německých členů. Výroční zprávu přednesl v němčině předseda s. Gerd Hommel. Pro české členy byla přeložena do češtiny a všichni dostali do ruky výtisk zprávy.

Zpráva hodnotila činnost Svazu za uplynulý rok.

Akcí, které pořádá nebo se účastní Revoluční svaz přátel, je mnoho. Od letošního roku jsme členy Východoněmeckého kuratoria Svazů. Přijetí do Východoněmeckého kuratoria Svazů zvýšilo naší popularitu mezi levicovými stranami a uskupeními. Jako mezinárodní organizace budeme silněji vnímáni jako organizace, která buduje na revolučních tradicích dělnického hnutí a podporuje proletářský internacionalizmus.

Neděle 10. ledna 2010: účast na manifestaci Liebknecht, Luxemburg v Berlíně, účast českých členů byla dobře zastoupena. Velmi zdařilá byla demonstrace 13. února 2010 v Drážďanech. V součinnosti s dalšími levicovými organizacemi bylo zamezeno pochodu nacistů v Drážďanech pod heslem "Drážďany bez nacistů" a mohlo být důstojně vzpomenuto obětí bombardování Drážďan v únoru 1945. I zde byla poměrně velká účast českých členů.

4. května 2010 se v Novém Boru účastnilo několik německých a českých členů protestní demonstrace za zrušení nacistického pomníku lékaře SS, člena Říšské lékařské komory, a dalších nacistů. V Německu se rozvinula velká protestní podpisová akce.

Boj o Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals. Pro zachování Památníku se v Českých zemích a na Slovensku rozvinula velká podpisová akce. Nelze spočítat stovky ba tisíce podpisů. Dne 4. května 2010 byl za asistence policie Památník stržen. Reakce, i přes rozsáhlé mezinárodní protesty, se tohoto zločinu odvážila. My se nevzdáme! Současné heslo německý a českých antifašistů, členů mnoha organizací. Začala sbírka na znovuvybudování Památníku. Jde o pravdu o Thälmannovi, předsedy Komunistické strany Německa, o jeho politický odkaz. V současné době, po restauraci obrazových materiálů, vznikla putovní výstava.

Uvažuje se o její české verzi, aby mohla být zpřístupněna i českým občanům. K pravidelným akcím patří účast na setkání bývalých příslušníků pohraniční stráže v Poběžovicích. I letos tomu tak bylo. Předseda Gerd Hommel přednesl krátkou zdravici. Využili jsme možnost slavnostně přijmout do řad RFB novou členku, Olgu Novotnou z Plzně.

Účast na vzpomínkové manifestaci k uctění obětí fašistického masakru v Lidicích již patří k tradici. RFB je zde vždy zastoupen mnoha českými i německými členy.

Letošní rok byl rokem VIII. sněmu KČP ve Strakonicích. Zde v diskuzi vystoupil také Gerd Hommel, jeho projev nebyl dlouhý, ale věcný. Připomněl nejdůležitější akce, kterých se účastnili němečtí a čeští členové RFB a další směr působení našeho Svazu.

Úspěšná je spolupráce mladých českých a německých komunistů, vesměs členů RFB. Mladí komunisté ze Svazu mladých komunistů Československa byli pozváni do Berlína na antifašistický kongres. Je to velmi pěkná spolupráce českých a německých mladých komunistů.

Tradiční setkání v Malé Úpě proběhlo ve velmi srdečné atmosféře. Z důvodů velmi špatného počasí byla akce přeložena do restaurace penzionu Družba. Slavnostní raz dodala přítomnost vnučky Ernsta Thälmanna Vera Dehle - Thälmann, která rovněž přednesla zdravici. V neděli následovalo setkání v Královci u pamětních desek, připomínajících první setkání Ernsta Thälmanna s českou dělnickou mládeží. V letošním roce jsme oslavili 15 let trvání našeho Svazu. Jako dárek k narozeninám byly předány svazové prapory pěti členským skupinám v Německu. Česká sekce má svazový prapor již několik let. Slavnostní předání praporů proběhlo za přítomnosti vnučky Ernsta Thälmanna Very Dehle - Thälmann.

Další aktivitou našeho Svazu je spolupráce se Společností Julia Fučíka. Z podnětu předsedy Společnosti vznikla rozsáhlá podpisová akce směřována primátorovi Prahy p. Bémovi, za znovu instalování pomníku Julia Fučíka na důstojném místě v Praze. Je velmi důležité, že se do této akce zapojili i členové ze "západní" části Německa. Vzhledem k tomu, že zatím nebyl žádný ohlas z Pražské radnice, je RFB rozhodnut, po projednání s předsedou Společnosti Janem Jelínkem, postupovat důrazněji.

Velkým přínosem naší výroční schůze byla účast předseda NR KČP ing. Karla Jandy, rovněž člena RFB. Již před deseti lety podepsal smlouvu o vzájemné spolupráci KČP a Revolučního svazu přátel. Jeho diskusní příspěvek byl věcný a plně vystihoval antifašistické tendence jak KČP tak i RFB.

Nedělní dopoledne bylo věnováno návštěvě pomníku bývalých příslušníků pohraniční stráže na Cínovci. Přibylo hodně květin, které zde položili jak němečtí tak i čeští účastníci.

Čeští členové se účastní mnoha akcí konaných v místech jejich bydliště. Zpravidla zde také aktivně vystupují.

Mnozí komunisté, antifašisté a příslušníci dalších levicových stran jsou toho mínění, že Revoluční svaz přátel je organizace, která se věnuje jen vzpomínkám na Ernsta Thälmanna. Naše činnost je revoluční, v pravém slova smyslu, komunistická.

Irma Martinovská
Předseda české sekce RFB