Usnesení pražského shromáždění KČP, z. s. dne 20.4.2017

23.05.2017

Vážení přátelé, předkládáme Vám usnesení pražského shromáždění, které se konalo 20. dubna 2017. Uvítáme, když se seznámíte s úkoly, které čekají celou pražskou organizaci Klubu českého pohraničí, z. s.

Výbor PR KČP

Usnesení pražského shromáždění KČP, z. s. dne 20.4.2017

I. Pražské shromáždění schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti PR KČP z. s., přednesenou př. H. Mihelkovou
  2. Informaci o hospodaření pražských klubů za r. 2016

II. Pražské shromáždění bere na vědomí:

  1. Transformaci Sekce OSH na Klub českého pohraničí Praha, "Věrni zůstaneme"

III. Pražské shromáždění ukládá PR KČP:

  1. Věnovat pozornost vývoji členské základny, nejméně 1x za 3 měsíce uskutečnit společné zasedání ObR KČP , pomoc poskytnout ObR KČP na Praze 6
  2. Zajistit důstojný podíl a účast členů KČP na akcích k 25. výročí založení KČP, oslavách 1. máje, 9. května- výročí osvobození Československa Rudou armádou a armádami spojeneckých států, 75. výročí vypálení Lidic, u příležitosti 73. výročí SNP a 70. výročí porážky banderovců na Slovensku , 100. výročí VŘSR
  3. Celoročně pečovat o hrob gen. Šmoldase a při příležitosti 100. výročí narození uskutečnit pietní setkání u jeho hrobu
  4. Zkoordinovat plán práce s dalšími vlasteneckými organizacemi a spolky na úrovni Prahy i celorepublikově
  5. Nejméně 1x za rok navštívit členy, kteří se pro nemoc již nemohou zúčastňovat organizovaných akcí. Ve spolupráci s vedoucími ObR KČP zpracovat časový harmonogram, který projednat a schválit na zasedání PR v měsíci červnu 2017,
  6. Na prvním zasedání PR KČP projednat obsah diskuze z tohoto shromáždění a přijmout závazné úkoly k realizaci přednesených námětů a připomínek.

O přijatých závěrech informovat ObR KČP a u závažných připomínek informova i diskutující.