Uskutečnil se IX. oblastní sněm KČP.

25.03.2018

V pátek 23. března 2018 se po čtyřech létech konal IX. oblastní sněm KČP o.s. Podkrkonošské oblasti klubu Bruno Fišera, v Národním domě v Trutnově.

Sněm byl zahájen československou státní hymnou. Řízení jednání sněmu se ujal přítel, RSDr. Jaroslav Nehyba. Po přivítání všech přítomných, včetně hostů, zástupců ČSBS z Trutnova, seznámil účastníky sněmu s programem, jehož součástí budou i volby do všech orgánů KČP. V úvodním projevu připomněl zakladatele KČP v Trutnově Bruno Fišera, který zakládal tuto pobočku v Trutnově před 25 léty. Byl to právě Bruno Fišer, který svou pílí, přesvědčením a organizační schopností získával pro tuto věc známé osobnosti z ekonomické, kulturní a politické oblasti v době uplynulých let, jak před rokem 1989, tak i po tomto roce. Bylo také vzpomenuto jeho nejbližšího spolupracovníka Zdeňka Papíka, který se v uplynulých dnech dožil devadesáti let.

Po tomto úvodním proslovu se slova ujal předseda Oblastní rady KČP v Trutnově přítel Zdeněk Pilař. Ve své zprávě o činnosti KČP rozebral stav členské základny, kde m.j. konstatoval, že počet členů se pohybuje mírně nad 100 členů. Hovořil o aktivitě v jednotlivých oblastech na trutnovsku. Vyzdvihl příkladnou aktivitu členů z Úpicka, kde KČP má ve své názvu přízvisko: "Ochránců československých státních hranic". Zakládajícím členy byli Jiří Vyskočil a RSDr. Jaroslav Nehyba. Po nich stanul v čele sekce OČSSH Václav Kriegel, který vedl tuto složku až do konce minulého roku. Za svého nástupce navrhl přítele Miroslava Steidlera. Zhodnotil odběr časopisu KČP "Hraničář", který odebírá 108 našich členů. Připoměl řadu společných akcí, které za uplynulé čtyři roky proběhly za aktivní účasti členů KČP. Většina z nich se opakuje pravidelně každý rok. Podrobněji se zabýval akcí u společného hrobu obětem pochodu smrti v Choustníkově Hradišti. S politováním konstatoval, že v loňském roce se poprvé na organizování této pietní akce nezúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje, kterým je člen ČSSD Jiří Štěpán. Má sice několik titulů, ale jako člověk se tímto projevil dosti nelidsky. Mimo jiné prohlásil, že s extremistickou organizací, jakou prý KČP je, on spolupracovat nebude! Proč je KČP prohlašovaný za extremistickou zatím nikdo nevysvětlil. Dále Zdeněk Pilař vyjmenoval řadu dalších akcí, vč. tématických přednášek a besed na aktuální téma, která v té době zajímala společnost. Zdůraznil nutnost péče o hroby padlých vojáků ze II. světové války a hrobů gestapem umučených vlastenců v období okupace, v létech 1939 - 1945. Dále také nasměroval činnost KČP proti germanizaci našeho českého území. Na závěr poděkoval všem za aktivitu a vyzval k další činnosti. V dalším průběhu jednání předložil hospodář Klubu Milan Horák stav finančních prostředků v oblasti příjmů a vydání. Naše příjmy jsou jedině z dobrovolných příspěvků členů. Vydání je tvořeno na částečnou úhradu jízdného členům, na akce celostátního významu a na nákup drobných dárků k životním výročím. A také na pohřební kytice při úmrtí našich členů. Dalším bodem jednání byly volby do všech orgánů KČP. Volby provedl přítel Rudolf Lukášek. Při volbách, které byly pečlivě připraveny, nedošlo k žádné změně a navržení kandidáti byli zvoleni.

Po tomto aktu probíhala diskuse, která byla zaměřena na činnost v oblastech na trutnovsku, ale členové se vyjadřovali i ke stávající situaci ve státě. Náš sněm přišla pozdravit v rámci diskuse, předsedkyně ČSBS v Trutnově Danuta Šulcová. Svým vystoupením zaujal přítomné Mgr. Petr Ulman, bývalý důstojník ČSLA, který je členem ČSBS a BOS. Zhodnotil stávající události ve státě a zdůraznil naplňování hesla, které mají ve zkratce svého názvu Bezpečnost- Odpovědnost - Solidarita. Na závěr více než dvouhodinového jednání vystoupil místopředseda KR KČP Královéhradeckého kraje RSDr. Jaroslav Nehyba. Zdůraznil, že je třeba bojovat za pravdu o úkolech Pohraniční stráže a proti dehonestaci jejich příslušníků. Poděkoval všem za aktivní přístup k činnosti v KČP a popřál hodně zdraví a elánu v příštích létech.

Jaroslav Vrba
Královéhradecký kraj
KČP Trutnov, sekce OČSSH Úpice