TISKOVÁ ZPRÁVA

19.11.2019

Tisková zpráva Klubu českého pohraničí, z. s.
a spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

TÁBORSKÝ MANIFEST A OBČANÉ STÁTU

V Táboře, městě s husitskou tradicí se zcela nedávno, v sobotu 26.října 2019 shromáždili občané vlasteneckých spolků z celé republiky aby uctili státnický odkaz Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Budovatele Českoskoslovenska. Shromáždění občané proti ničemu nedemonstrovali, jak je poslední dobou u nás zvykem, dovolili si však manifestovat svou podporu státním, zákonodárným a soudním orgánům naší demokratické moci ve věci nezpochybnitelnosti platnosti dekretů prezidenta E. Beneše.

Pieta za prezidenta E. Beneše a poté manifestace, které se obě odehrávaly pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, byly ukončeny přijetím Táborského manifestu. Po podpůrných projevech byl manifest veřejným hlasováním u sochy Mistra Jana Husa na Husově náměstí schválen všemi hlasy. Nikdo nebyl proti a nikdo se hlasování nezdržel.

Táborský manifest má sloužit příštímu ideovému sjednocování se vlasteneckých sil republiky a jejich společnému úsilí zastavit další prolamování dekretů prezidenta republiky. Má zastavit nové pokusy o přepisování historie z pozic historického revizionismu poražených sil v II. světové válce, nejstrašnější v světových dějinách.

Pořadatelem obou akcí byl Klub českého pohraničí společně se spolkem Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Účastnili se jí delegace Krajského úřadu Jihočeského kraje v čele s náměstkem hejtmanky Mgr. Jaromírem Novákem, Společnosti Ludvíka Svobody, Levicového klubu žen, politických stran a hnutí, mimo jiné ANS, Rozumní, KSČM a jiných. K vidění bylo mnoho vlajek ČR, velké množství klubových praporů Klubu českého pohraničí z celé republiky, prapor Společnosti Ludvíka Svobody, velké množství portrétů prezidenta E. Beneše a hesla na mnoha transparentech "Dekrety prezidenta Beneše nedáme!, Neofašismus neprojde!, Stop revizionismu!, Stop přepisování historie! Stop revanšismu!"

Táborským manifestem shromáždění občané vlasteneckých sil republiky mimo jiné sdělují českým občanům:

"Jméno EDVARD BENEŠ je jedním ze symbolů české státnosti získané po 300 letém útlaku Čechů v Rakousko-uherské monarchii, při budování a obraně ČSR v letech 1918-1948. Edvard Beneš byl také mezinárodně uznávaným státníkem a představitelem ČSR.

Tuto skutečnost vyjádřil prezident Zakladatel ČSR T. G. Masaryk rčením: "Bez Beneše bychom republiku neměli."

Za mimořádné zásluhy byl E. Benešovi udělen titul "Prezident Budovatel" a v roce 2004 schválil Parlament ČR zákon "Edvard Beneš se zasloužil o stát".

Občané manifestem žádají:

"Požadujeme omluvu sudetských Němců za lidské oběti a materiální škody, na kterých se za nacistické okupace podíleli, ale také za hrubé urážky demokraticky zvoleného prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše, které považujeme za urážky a opovržení českým národem.

Požadujeme - aby vláda ČR zabezpečila výchovu mladé generace a činnost veřejnoprávních médií v souladu s historickou pravdou.

Požadujeme - aby vláda ČR neumožnila konání sudetoněmeckých sněmů na území ČR a takovou činnost sudetoněmecké kanceláře v Praze a prosudetských spolků v ČR, která nebude v souladu s Česko-německou deklarací z 21. 1. 1997.

Požadujeme - aby vláda ČR připravila návrh na zakotvení českého národa a českého jazyka do Ústavy ČR a aby jej parlament přijal ještě v tomto volebním období.

Požadujeme - aby římskokatolická církev ctila zájmy českého národa a výroky svých představitelů nenahrávala revanšistickým zájmům landsmanšaftu.

Nejdůležitějším požadavkem současnosti a budoucnosti je zachování světového míru a přátelských vztahů mezi státy a národy. Vážíme si proto také činnosti mírových organizací ve SRN a jinde ve světě a jsme připraveni k takovým vztahům přispět za předpokladu, že nebude nastolován požadavek likvidace dekretů Dr. Edvarda Beneše.

Konstatujeme, že narůstající požadavky landsmanšaftu neprospívají přátelství mezi českým a německým národem, ani míru ve světě.

Cesta ke smíření nemůže vést nastolováním revanšistických požadavků, ale jen vzájemným pochopením a praktickým uplatněním historické pravdy.

Tolik tedy účastníci manifestace v Táboře, konané na počest 101. výročí vzniku Československé republiky.

Vážené občanky a občané, opravdu si myslíte, že by Táborský manifest měl zůstav bez ohlasu politických stran, hnutí, spolků a jiných organizací občanů České republiky? Co na něj říkají média hlavního proudu?

Pravda vítězí!

V Hlavním městě Praze 18.listopadu 2019

JUDr. Gustav Janáček v. r.                                                 brigádní generál v.v.
předseda Národní rady                                                     Ing. Josef Prošek v. r.
Klub českého pohraničí, z.s.                                             předseda
                                                                                            Veteráni ozbrojených sil a 
                                                                                            bezpečnostních sborů