STANOVISKO NR KČP

13.10.2015

edení Národní rady Klubu českého pohraničí k současné mezinárodní situaci a úkoly KČP v současné době a blízké budoucnosti.

ÚVODEM.

Současná mezinárodní situace se závažně dotýká také naší vnitrostátní situace. Má svoje hluboké kořeny v samotném zániku bloku socialistických a socialismus budujících států.

Ekonomicky nejsilnější velmoc - USA se v duchu kapitalistických a imperialistických základů své politiky okamžitě chápala příležitosti dále zajišťovat svoji světovou nadvládu. Všechny pokusy likvidovat společenství států světové socialistické soustavy byly po jistou dobu neúspěšné. Američtí jestřábi podporovaní ostatními kapitalistickými státy pochopili, že se to podaří jedině za předpokladu rozvrácení systému v SSSR za pomoci zrádců v této zemi. To, se podařilo díky Gorbačovovi a jeho následníkovi Jelcinovi. Po jidášské práci, kterou ve prospěch agresivní politiky USA odvedli, mohla pokračovat destabilizace a zánik ostatních států v Evropě. Opozice v těchto státech byla bohatě podporována a měla plnou podporu zpravodajských služeb všech západních států. Bez ohledu na to, že se jednalo o fašizující tendence. Při tom každý realizovaný rozkladný krok byl přípravou k dalším krokům ke splnění globálních cílů amerického imperialismu. Anexe Německé demokratické republiky, rozvrácení federativní republiky Jugoslávie, zánik Československa, zločinné bombardování Srbska včetně uznání Kosova a příjímání nových států do agresivního bloku NATO, iniciovalo oživení fašistických sil - někdejších spojenců nacistického Německa ve II. SV. Nebylo síly, která by tuto devastaci suverénních států zastavila. Cesta agrese USA pod pláštíkem svobody a demokracie pokračovala. Svoboda a demokracie v chápání USA je postavena na hlubokých kořenech kolonialismu a otrokářství, v tomto smyslu pokračovalo obracení jedné země za druhou v trosky. USA tak rozvrátili Afgánistán, Irák, Libyi a Sýrii. Nadešla řada na Ukrajinu, kde dnes s podporou USA je u moci banderovská klika. Vše se odehrává ve smyslu poválečné direktivy šéfa americké zpravodajské služby Allana Dullese v osmdesátých letech rozpracované a konkretizované Ronaldem Reaganem. Předpokládaná scéna III. SV se nachází v Evropě. K rozvrácení celého tohoto kontinentu pro zájmyUSA může dojít jedině po jeho úspěšné destabilizaci. Nevídané počty uprchlíků hrnoucích se do Evropy jsou jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle. Záhadné podporování a organizace tohoto dění, záhadný vznik zločineckého Islámského státu a vlažný odpor tzv. západních demokracií včetně USA proti tomu, čemusi napovídá. To již nejsou ta razantní vystoupení, jejímiž jsme byli svědky v případu Jugoslávie, Iráku, Líbye či Sírie.

Z problémů kolem Ukrajiny je účelově obviňována Ruská federace a je označována jako agresor. Pouhým pohledem na mapu amerických základen je zřejmé, kdo je ohrožován. Je to Rusko a Čína. Naši čelní představitelé se honosí naším spojenectvím s USA a členstvím v NATO. V poslední době pomalu nalézají odvahu vyslovovat poznání, že příčinou vlny imigrantů jsou válečnými akcemi rozvrácené mateřské země. To že je to zločin našeho spojence se zatím veřejně přiznat bojí. Pokud lidé mají zůstat ve svých mateřských zemích je bezpodmínečně nutné zastavit rozšiřování války na jejich území a pomáhat jim tam. Naši politici připojili Českou republiku k embargu proti Rusku, i když to naši vlastní zemi poškozuje.

Politika USA v Evropě ohrožuje samotnou existenci České republiky a českého národa jako takového. Je ohroženo životní dílo zakladatelů Československa, státu, který vznikl v moderních dějinách na území v hranicích zemí koruny České, všech jeho obránců a jeho obnovy po nacistické okupaci. Všech jeho budovatelů jako sociálně spravedlivého státu pro všechny národy v něm žijící.

Státní moc není vzhledem k úplnému rozkladu právních i technických opatření k zajištění bezpečnosti území státu. Příliv uprchlíků do ČR nelze zastavit, napomáhá tomu samotný postoj EU. Na uprchlících není znát, že by se vydali na cestu s cílem najít práci, kterou EU se svojí nezaměstnaností není ani schopná zajistit. Uvaluje tak na přijímající země jho mimořádných výdajů na úkor vlastního obyvatelstva. To je na hranici humanity.

STANOVISKO KČP z. s.

Rasistické a xenofobní chápání otázky imigrantů na našem území je pro Klub českého pohraničí z. s. nepřijatelné. Není povinností obyvatel ČR podřizovat se zvykům a náboženství příchozích. Pokud příchozí požaduje možnost žít, i dočasně, na území suverénního státu jakým ČR je, pak je povinen se podřídit jeho kultuře beze zbytku a respektovat jeho zákony.

Přiznání volebního práva a práva na sebeurčení pro imigranty a azylanty jak se ozývá z některých politických stran politického spektra ČR, je nepřípustné.

Zajištění bezpečnosti občanů ČR včetně zabránění zdravotního ohrožení ve všech opatřeních vlády ČR považujeme za prvořadé.

Vytváření nadstandardních podmínek v zařízeních zřizovaných k zajištění dočasného pobytu imigrantů na území ČR považujeme za diskriminaci vlastního obyvatelstva.

V otázce udělování povolení k pobytu, poskytování asylu nelze přistupovat tak aby byla v ČR vytvářena další nepřizpůsobivá skupina obyvatel, když problémy s tou současnou nejsou a nebudou ještě dlouho vyřešeny.

KČP z. s. se zasazuje za takovou politiku vlády, která bude směřovat k zastavení všech válečných operací v zemích, odkud uprchlíci přicházejí s cílem návratu všech imigrantů nacházejících se na území ČR, do jejich domovských zemí s jejich kulturou a náboženstvím.

Stanovy KČP z. s. dostatečně vystihují úkoly KČP pro současnou dobu o jejím charakteru jsme v době jejich schvalování neměli tušení. Dostatečně vystihují i naše úkoly v blízké budoucnosti. Pokud nedojde k tragičtějšímu vývoji v mezinárodní situaci, než je současná, není třeba vypracovávat další dokument o úkolech KČP nebo stanovy měnit.

Klub českého pohraničí z. s. je kdykoliv připraven spolupracovat s dalšími vlasteneckými organizacemi při obraně zájmů našeho státu, České republiky, oprávněných zájmů Čechů, Slováků a ostatních národností v ní žijících na základě pravdivého výkladu dějin naší vlasti, Československé republiky a dnes České republiky.

Z pověření předsedy Národní rady RSDr. Milana Richtera CSc. zpracoval místopředseda NR Zbyněk Cincibus.

V České Lípě dne 2. 9. 2015, schváleno 5. plénem Národní rady dne 26. 9. 2015