Sobotní sněmování Klubu českého pohraničí v Jižních Čechách.

19.06.2014

V Sobotu dne 14. 6. 2014 se v Horní Stropnici konal již IV. Jihočeský Krajský sněm Klubu českého pohraničí. Za krásného slunečného rána se do sportovní haly v Horní Stropnici sjelo téměř osmdesát delegátů a hostů výše uvedeného sněmu.

Vše bylo připraveno a tak přesně v 09:30 zazněly tóny slavného husitského chorálu a před stůl pracovního předsednictva nastoupilo deset praporečníků s prapory Jihočeských Klubů českého pohraničí, neodcházeli hned, ale vzdali poctu Státní hymně České republiky. Prapory Klubů ve stojanu neměly čestnou stráž, tu ale držela krásně propracovaná socha německého ovčáka, až se zdálo, že je živí. Ta socha byla pak středem pozornost o přestávkách a každý chtěl mít fotografii se psem.

Jeden z nejstarších členů KR, Ján Dorotovič sněm zahájil a přivítal hosty sněmu, mezi kterými byl místopředseda Národní rady KČP RSDr. Milan Richter, CSc, předseda JčKV KSČM RSDr. Petr Braný, poslankyně Parlamentu ČR paní Alena Nohavová a mnozí další. Samozřejmě přivítal i všechny delegáty z celého kraje. Poprvé se sněmu zúčastnili přátelé Klubu Táborsko .

Bylo rovněž vzpomenuta uctěna památka i těch přátel, kteří jak bylo konstatováno, kontrolují činnost Klubu z pozic, odkud není návratu.

Poté řídící sněmu vyzval předsedu Jč KR KČP, přítele JUDr. Gustava Janáčka, aby přednesl Zprávu o činnosti Klubu od III. sněmu KČP. Zpráva konstatovala, hodnotila a děkovala, ale i doporučovala využití dalších forem práce Klubu na Jižních Čechách. Kromě uvedeného bylo řečeno, že Klub má na Jižních Čechách již 450 členů. Zpráva byla delegáty přijata a bylo jimi hodnoceno, že odpovídala potřebám dalšího rozvoje činnosti Klubu. Rovněž zprava o hospodaření podaná hospodářem Krajské rady přítelem Františkem Leštianským, byla naprosto vyčerpávající.

Pak se již rozproudila diskuse. Ta zase směřoval k činnosti Klubů a to zejména ve směru toho, jak to udělat, aby bylo dosahováno dalších kvalitních výsledků, čehož lze dosáhnout pouze umným spojováním užitečného, potřebného se zábavným. Prostě vše musí směřovat k zajímavosti a pestrosti, a to bez další aktivity členské základny není a nebude možné.

Nehodnotila jen Zpráva o činnosti a diskuse, ale to hodnocení práce obsahovalo i předání ocenění jednotlivcům za aktivní práci v Klubu a to v jednatřiceti případech. Nejvyšší ocenění - medaile KČP I. stupně byla NR KČP udělena příteli Františku Leštianskému. Součástí tohoto aktu bylo i projednání návrhu Jč KR KČP, přijmout za čestného člena im memoriam Václava ELLERA ze Šumavských Hoštic, který byl v roce 1942 ve 25 letech popraven v Mnichově nacisty za ilegální odboj. Zároveň bylo navrženo, aby jak delegáti, tak později i členové Klubu, přispěli částkou 5,- Kč na vytvoření fondu k údržbě pomníku Václava Ellera. Návrh byl jednomyslně přijat a Klub tím tak zahájil oslavy 70. výročí osvobození od německého nacismu.

Po dobrém obědě pak podle schváleného programu přišla řada na volbu řídícího orgánu, Krajské rady Klubu českého pohraničí. Ta byla podle návrhu jednomyslně zvolena a ze svého středu pak zvolila i předsedu Jč KR KČP, kterým se opětně stal JUDr. Gustav Janáček. Další personální záležitosti budou projednány již touto nově zvolenou Krajskou radou.

No a pak již zbývalo pouze projednat a schválit Usnesení IV. sněmu KČP. Sněm také přijal Provolání delegátů a hostů. Toto si pak všichni odnesli v osobních složkách ze sněmu.

V závěrečném slově pak zvolený předseda Jč KR KČP poděkoval za projevenou důvěru a ve stručnosti představili svou představu o dalším vývoji práce a činnosti KČP na Jižních Čechách. S přáním šťastné cesty delegátů do svých domovů se pak IV. Jihočeský sněm KČP stal historií.

předseda JčKR KČP
JUDr. Gustav Janáček