PROJEV PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY KČP Milana Richtra na VII. celostátním setkání ochránců čs. státních hranic dne 25.6.2016 v Nymburce.

28.06.2016

Vážený pane starosto města Nymburk

Vážený soudruhu armádní generále !

Vážení paní Aničko Šádková a Miloši Šádku

Vážení českoslovenští pohraničníci !

Vážení hosté !

S hrdostí předstupuji před vás jako jeden z pohraničníků základní služby a později z povolání, kteří v letech studené války chránili naše státní hranice, abych vás přivítal na již VII. celostátním setkání u příležitosti 65. výročí zákona o ochraně státních hranic.

Dnes poprvé mezi námi není náš bývalý velitel, genpor. Ing. František ŠÁDEK. Jsme proto velmi rádi, že se oslavy našeho pohraničnického svátku zúčastňuje jeho manželka, paní Anička Šádková a jeho syn, plk. ČSLA, ing. Miloš Šádek s chotí Vierkou.

Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijal velmi upřímně, neformálně a přátelsky starosta města Nymburk, města Evropského sportu a města spisovatele Bohumila Hrabala pan Ing. Tomáš Mach.

Považujeme za velkou čest , že můžeme mezi námi přivítat bývalého ministra Národní obrany ČSSR, arm. gen. Ing. Miroslava Vacka, který požívá v našich pohraničnických řadách velkou úctu. Není to poprvé, kdy přišel na shromáždění pohraničníků a podělil se námi o své zkušenosti ze zabezpečení obranyschopnosti naší vlasti a ani dnes to nebude jistě naposled. Je také známo, že gen. Vacek byl osobním přítelem gen. Šádka. Na shromáždění pohraničníků v Aši-Krásné 4.7.2015 mne požádal, abych předal generálu Šádkovi tento pozdrav: "Fero, jenom v dobrém vzpomínám na Tvé zásluhy ve všech funkcích, které jsi zastával. Přeji Ti hodně zdraví a spokojenosti." Gen. Šádek tento pozdrav, už na nemocničním lůžku, s viditelnou radostí přijal.

Je oceněním naší vlastenecké práce, že spolu s námi jsou dnes nejen významní hosté domácí, ale i hosté zahraniční ze Spolkové republiky Německa a ze Slovenské republiky.

Přátelé !

Když si připomínáme 65. výročí zákona o ochraně státních hranic, připomeňme si také, za jaké mezinárodní a vnitropolitické situace byl tento zákon přijat:

Na přelomu 40 a 50 let, tedy po ústavní změně státního zřízení v únoru 1948 bylo zadrženo na 2000 agentů zahraničních rozvědek, teroristů, sabotérů, vrahů a zlodějů majetku, který patřil státu a lidu.

Ve stejném období zahynulo při plnění úkolů 49 ochránců státních hranic ČSR a na 290 jich bylo zraněno. Ve vnitrozemí byli vražděni stoupenci nového společenského uspořádání ČSR - funkcionáři národních výborů, národních podniků, zemědělských družstev a KSČ.

Přijetí zákona o ochraně státních hranic bylo proto nezbytností, stejně jako všechna opatření , která byla k realizaci zákona přijata. Na jejich praktické realizaci se podílelo od roku 1945 do roku 1989 na půl milionu pohraničníků, tisíce pomocníků Pohraniční stráže a Mladých strážců hranic. Ve spolupráci se SNB, ČSLA, za podpory státních a stranických orgánů byla ochrana státních hranic spolehlivě zabezpečena. Bylo to v zájmu naprosté většiny lidu. Byly vytvořeny podmínky pro klidný život a práci lidí nejen v pohraničí. Českoslovenští pohraničníci byli vojáky studené války. Je však třeba zdůraznit, že stáli na straně obrany míru a společenského pokroku. Neohrožovali naše sousedy. Zahradili na 40 let stezky rozsévačů smrti a společenského rozvratu. Svou rozvahou při řešení často složitých situací na státních hranicích přispěli významnou měrou k zabezpečení míru v Evropě. Spolu s pohraničníky NDR stáli a obstáli na stráži západní výspy států socialistického společenství. Podíleli se významně na budování našeho pohraničí. Mnozí v něm trvale zůstali a pracovali.

Zaslouží si proto úctu a nikoli hanobení. Tuto pravdu si přátelé nesmíme nikdy nechat vzít a musíme za ni každodenně bojovat. Současná tzv. utečenecká krize, která je ve své podstatě krizí globálního kapitalismu, odhaluje jaký význam pro státní suverenitu a životní jistoty občanů má spolehlivá ochrana státních hranic. Výroky některý politiků, ale především řadových občanů o nezbytnosti zesílení ochrany státních hranic v době živelné migrační vlny jsou jistou satisfakcí naší služby a poslání, které jsme plnili a splnili.

Vážení přátelé !

Velkým současným nebezpečím pro suverenitu ČR jsou zesilující útoky sudetoněmeckého Landsmanšaftu na jeden z důsledků porážky nacistického Německa na poválečný odsun Němců. Hlavním cílem útoku jsou dekrety prezidenta ČSR Dr. E. Beneše, které konkretizovaly závěry postupimské konference vítězných mocností v srpnu 1945 o nezbytnosti odsunu Němců ze zemí, kde byli pátou kolonou Hitlerovy Velkoněmecké říše. Otevřeně říkáme, že Benešovy dekrety, které jsou i dnes součástí právního řádu ČR nejsou vyhaslé. Ten kdo neuznává jejich platnost, uznává de facto zákony Velkoněmecké říše.

Připomínám v této souvislosti slova prezidenta Beneše, která pronesl na sjezdu Svazu osvobozených vězňů 14.12.1945, kdy řekl: " Že začnou znova, o tom buďte přesvědčeni. Přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou."

Své konečné úmysly halí do proklamací o vypuštění požadavků na odškodnění ze svých stanov. Tuto lež, jak víte, vyvrátil příslušný německý soud. Všechny dosavadní srazy sudetoněmeckého Landsmanšaftu potvrzují hlavní cíl: Likvidaci dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše.

V posledním letošním májovém týdnu zorganizovali sudeťáci v čele s B. Posseltem a ve spolupráci s koalicí pravicových stran na brněnské radnici řadu provokačních akcí, které přesně vystihují prorocký odkaz prezidenta Beneše. KČP, spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu, Slovanským výborem, Vlasteneckým sdružením antifašistů, Spolkem občanů vyhnaných z pohraničí a dalšími vlasteneckými organizacemi zorganizoval 28. května v Brně protestní shromáždění proti sudeťáckým provokacím. Na 500 účastníků přijalo spontánně PROVOLÁNÍ, které pravdivě popsalo zločiny tehdejších občanů ČSR německé národnosti - sudeťáků proti československému státu a označilo jmenovitě novodobé kolaboranty a zrádce českého národa.

Uvedené PROVOLÁNÍ jste dostali přátelé při prezenci, stejně jako odpověď, kterou nám poslal brněnský primátor pan Vokřál. Názor na jeho reakci si udělejte přátelé sami. On považuje kolaboranty a zrádce českého národa za " dobrou společnost". Ukazuje to názorně pohled na kolaborantský stav politiky současné pravicové reprezentace, na pohrdání obětmi, které přinesli bojovníci za svobodu českého národa, na pohrdání výsledky zápasů národních obroditelů, na pohrdání budovatelskou prací lidu a službou československých pohraničníků. Není náhodou, že významnou podporu nacházejí sudeťáci v předácích KDU-ČSL a římskokatolické církve. Byla to především KDU-ČSL, která prosadila tzv. církevní restituce a nebylo by pro nás překvapením, kdyby předáci KDU-ČSL ve spolupráci s římskokatolickou církví prosazovali i restituce sudeťácké.

Přátelé !

V příštím roce oslaví KČP 25. výročí svého založení. Z deseti vlastenců, kteří v pohraničním Chomutově založili KČP na protest proti omluvám V. Havla sudeťákům za tzv. vyhnání, se stala jedna z početně nejsilnějších vlasteneckých organizací v naší zemi. Na činnosti KČP se aktivně podílejí českosloslovenští pohraničníci sdruženi v sekci ochránců čs. státních hranic KČP. V souladu s Programem a Stanovami KČP jsou tyto sekce motorem jeho činnosti.

Děkuji všem vám, kteří jste se osobně do naší klubové práce aktivně zapojili, kteří bojujete na různých místech naší vlasti, v pohraničí i ve vnitrozemí za historickou pravdu a lepší budoucnost našeho národa. Děkuji všem Vám, kteří organizujete veřejné akce, kteří odebíráte a distribuujete náš klubový zpravodaj HRANÍČÁŘ a posíláte do něj a do jiných médií své názory, a vám, kteří píšete své protesty státním představitelům, poslancům, senátorům a zastupitelům a požadujete nápravu negativních jevů.

Vyzývám současně také vás, kteří ještě stojíte mimo naše řady ke vstupu do KČP a k aktivní práci v tomto vlasteneckém klubu. Neobstojí žádné výmluvy, např. že KČP je zpolitizovaná organizace. Politika je společenská činnost, která prosazuje zájmy té které organizace. Zájmem KČP je obhajoba historické pravdy o naší národní a pohraničnické minulosti minulost, o lepší budoucnost našeho národa, o přátelské vztahy s našimi sousedy a mír ve světě. Taková politika by neměla žádnému československému pohraničníkovi vadit.

Přátelé !

Spojme své síly v současné složité době, kdy je vážně ohrožen světový mír a kdy sudetoněmecký Landsmanšaft s podporou domácích kolaborantů ohrožuje české národní zájmy. Spojme síly do společného úsilí v boji za mír a za lepší budoucnost českého národa. Své místo v tomto boji najde každý z nás v Klubu českého pohraničí. Nejsme nacionalisté. Jsme vlastenci a internaciolisté. Chováme úctu ke všem národům a k jejich přínosu do pokladnice světového míru a pokroku. Požadujeme však stejný jejich přístup k našemu národu.

Nevěříme, že světový mír ohrožuje Rusko, které stále ještě zaceluje ztrátu 27 milionů lidí, jejichž oběti zachránily lidskou civilizaci ve 2. světové válce. Objektivní pohled na současné mezinárodní vztahy dává za pravdu těm, kdo říkají, že hlavním nebezpečím pro mír je agresivní imperiální politika vládnoucích kruhů USA a jejich spojenců spojených v cizinecké legii USA v NATO.

Přátelé pohraničníci!

V letech naší služby na státních hranicích platilo heslo : NEPROJDOU ! Toto heslo platí i dnes. Jen v jiných podmínkách a k jinému úkolu než dříve. Nesmí projít válečné plány a nesmí projít revize historické pravdy o minulosti našeho národa a o naší službě vlasti. V našich řadách vzniklo i jiné heslo: "Jednou pohraničník, vždycky pohraničník!" Připomíná nám naši přísahu vlasti, naše povinnosti a konečně také odkaz našeho bývalého velitele generálporučíka Ing. Františka Šádka.

Všechna naše předcházející setkání, počínaje tím Poběžovickým v červenci roku 2001byla motivována především naším bojem za pravdu o naši státní, národní a pohraničnickou minulost. Bojem proti hanobení naší minulosti, kdy mnozí režimní historici, novináři a zejména pravicoví politici postavili pravdu na pranýř, když z hrdinů udělali zločince a vrahy a ze zločinců a vrahů udělali hrdiny a nositele západních hodnot.

Předseda NR KČP Milan Richter