Pražská rada Klubu českého pohraničí bilancovala

25.01.2016

Klubovou hymnou, slavným husitským chorálem "Ktož jsú boží bojovníci", bylo 14. ledna 2016 zahájeno Pražské shromáždění KČP. Poté přítomní uctili památku těch, kteří se jednání nedočkali a řady Klubu českého pohraničí opustili.

Za přítomnosti hostů z vlasteneckých a levicově orientovaných organizací, předsedkyně Pražské rady KČP provedla důsledný rozbor plnění úkolů v předchozím období. Za převažující klady v práci poděkovala členům pražských klubů. Nezastírala ani dílčí problémy, jejichž odstranění je předpokladem dalšího posunu vpřed.

Podstatná část zprávy byla zaměřena na plnění úkolů v dalším období. Činnost Pražské rady KČP a jednotlivých klubů bude i v roce 2016 vycházet z úkolů stanovených usnesením IX. Národního sněmu KČP a to v konkrétní vnitropolitické a mezinárodní situaci, na kterou bude nutné pružně reagovat. Velká pozornost bude věnována 65. výročí přijetí zákona o OSH. K plnění úkolů budeme přistupovat s vědomím, že jsme to právě my, členové KČP, kteří plníme úlohu obránců historické pravdy, a to nejen o pohraničnících a ochraně státních hranic. Právě v souvislosti s tímto výročím lze očekávat zintenzivnění kampaně, ve které příslušníci Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic budou špiněni a kriminalizováni za to, že plnili vlastenecký úkol a střežili státní hranici v souladu s platnými zákony. O to více musíme mít na mysli, že v důsledku čtvrtstoletí trvající soustředěné dezinformační kampaně ze strany většiny sdělovacích prostředků a některých pravicových politiků, mnoho, zejména mladých lidí slyší na lži o tzv. komunistickém převratu v roce 1948,střílení po bezbranných lidech, o 40 letech útlaku... Proto využijeme akce k výročí přijetí zákona o OSH a dalších významných událostí letošního roku k obraně historické pravdy.

Plán práce na rok 2016 mj. předpokládá aktivně reagovat na vývoj bezpečnostní situace v souvislosti s fašistickým převratem na Ukrajině, či Evropu zužující uprchlickou krizí. Příspěvkem Pražské rady KČP bude i uspořádání demonstrace proti existenci a činnosti Sudetoněmeckého landsmanšaftu a činnosti nedávno zaregistrovaného Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vhodný termín, kterým se v souvislosti s výročím Mnichovské zrady nabízí konec září, bude s dostatečným předstihem zveřejněn v klubovém zpravodaji Hraničář. Věříme, že účast na demonstraci, a to i členů z mimopražských klubů, bude odpovídat jejímu významu.

Bohatá a výstižná byla diskuse, ve které vystoupilo 15 členů a hostů. S potleskem byla přijata vystoupení předsedy a čestného předsedy Národní rady KČP, kteří rovněž předali vyznamenání zasloužilým členům a sympatizantům.

Na závěr bylo poděkováno všem členům KČP za prospěšnou a obětavou práci při plnění programu a cílů Pražské rady a obvodních Klubů českého pohraničí a vysloveno přesvědčení, že náročné ale reálné úkoly beze zbytku splníme.