Postřehy z jednání sněmu OR KČP Mladá Boleslav

28.03.2018

Přivítáním přítomných zahájil předseda OR KČP př. František Kovář v pondělí 19. března v zasedací místnosti OV KSČM v Mladé Boleslavi jednání okresního sněmu Klubu českého pohraničí. Celkem se ho zúčastnilo 20 delegátů a 6 hostů. Za Středočeskou krajskou radu KČP byl přítomen jednání př. Jaroslav Jelínek.

Zprávu o činnosti od posledního sněmu přednesl předseda Okresní rady KČP př. František Kovář. V úvodu svého vystoupení podotkl, že se sněmu účastní i nečlenové klubu. Následně popřál a předal kytičku př. Václavě Vítkové u příležitosti jejího významného životního jubilea.

Ve zprávě, jejíž přílohou byly doplňující podkladové materiály na stolech k dispozici delegátům sněmu, nechyběla rekapitulace vykonané práce od posledního sněmu a současně byla nastíněna základní koncepce a její uplatnění v nastávajícím funkčním období v podmínkách mladoboleslavské Okresní rady KČP. Zprávu delegáti přijali s ohodnocením, že odpovídá potřebám dalšího rozvoje činnosti Klubu. Rovněž zpráva o hospodaření přednesená př. Jiřím Dvořákem byla naprosto vyčerpávající.

V následující volbě byla ustanovena nová pětičlenná OR KČP ve složení př. František Kovář, Jaroslav Hájek, Jiří Dvořák, Ladislav Karásek a JUDr. Zdeněk Karger. Současně byla zvolena dvoučlenná revizní komise ve složení př. Vlasta Machová a Václava Vítková. Do Stč. KR KČP byl navržen př. František Kovář a náhradníkem Jiří Dvořák. Obsazení jednotlivých funkcí, bude projednáno na prvním ustavujícím jednání OR KČP, které se uskuteční týden po jednání sněmu. Dále byli zvoleni delegáti na krajský sněm KČP, který se uskuteční 28. dubna 2018 v Praze a doporučen delegát na 10. národní sněm KČP, který se uskuteční ve dnech 30. června až 1. července 2018 ve Žďáru nad Sázavou.

Na Okresním sněmu, byla také předána ocenění za celoživotní angažovanost a práci v KČP. Čestné uznání obdržel př. Josef Suchý a Eva Dvořáková, plaketu "Za obětavou práci pro vlast" obdržela př. Vlasta Machová a Štefan Omamik.

Následně se rozproudila diskuse, která byla věcná a obsahově zaměřena hlavně k činnosti Klubů, a to zejména toho, jak pokračovat, aby bylo dosahováno dalších lepších výsledků. Všichni se shodli na tom, že dobrých výsledků lze dosáhnout pouze kvalitní mravenčí prací všech členů klubu a zároveň byla vyzvednuta jedinečnost a nenahraditelnost Klubu českého pohraničí v rámci celé České republiky v současné složité době. Je přímo naší povinností pěstovat v lidech, zvláště mladých, vlastenectví a nezapomínat na minulost, jíž byla draze vykoupena současnost.

Jiřina Matoušková
Foto: Kovář František