Petičnímu Výboru PS PČR

29.08.2016

Petičnímu Výboru PS PČR

K rukám

JUDr. Zuzky Bebarové Rujbrové

Vážená paní předsedkyně,

postupuji Vám petici "Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!" ze dne 7. ledna 2016.

V průběhu podpisování petičních archů část těch, kteří se seznamovali s peticí, a dokonce ojediněle i petenti, co podepsali petici, vyjadřovali své obavy z možného zneužití jejich osobních údajů v petici obsažených.

Především "pochybovači" poukazovali na to, že přestože vláda v čele s B. Sobotkou mění zásadně dosavadní směr zahraniční politiky, nám dlouhodobě vlastní, žádná politická strana, ani poslanecká či senátní skupina, nevznesly námitky ani protest proti proněmecké a sudetomilní vládní politice. Je notoricky známou skutečností, že nám nejbližším národem nejsou zdaleka Němci, ale zcela jednoznačně Slováci. To potvrzují i výsledky řady dřívějších a nedávných průzkumů. Proto jsme také navrhovali zmrazit strategický dialog se SRN a zahájit jej se Slovenskou republikou. Dějiny nás poučují, že každý početně slabší národ, který usiluje, zpravidla z přičinění ze strany silného souseda a pod jeho tlakem, o maximální přiblížení k tomu druhému, zpravidla na to doplatí, a to dokonce oslabením své státnosti a národních zájmů. Naše zahraniční politika, pokud chceme zachovat náš stát a sledovat nám vlastní národní zájmy, nemůže se poutat k jednomu státu, v současnosti k Německu, ale musí pěstovat přátelské vztahy s celou řadou států, např. se státy V4 a s dalšími našimi tradičními spojenci, k nimž Německo nikdy nepatřilo.

Přestože jsme před tzv. strategickým dialogem s Německem varovali, dočkali jsme se toho, že na jaře letošního roku naše vládní delegace v čele s B. Sobotkou jednala v Mnichově i se zástupci sudetů, včetně Posselta, že na letošní květnový sjezd sudetů v Norimberku vláda vyslala svého oficiálního zástupce, ministra D. Hermana. O tom, co tam říkal, raději pomlčíme. Značná část z nás o tom ví. Ke všemu brzy poté prohlásil premiér B. Sobotka sudety za naše spojence.

Čím tyto kroky předseda naší vlády zejména zdůvodňoval? Několikrát české veřejnosti tento pán sdělil, že sudeti vypustili ze svých stanov požadavek na náhradu škod a nárok na vlast. Panu premiérovi jsme psali, ne jednou, že příslušný soud novelizaci stanov neregistroval, že tedy platí stanovy "sudetoněmeckého landsmanšaftu" v původním znění. Změnu stanov, podle našich informací, soud ani dosud nezaregistroval. Za ještě podstatnější považujeme skutečnost, že B. Sobotka svou argumentací vlastně nepřímo uznal, že sudeti vůči nám mají uvedené nároky, ač tomu tak nikdy nebylo a dosud není a nikdy nemůže být. Pan premiér měl říci nahlas, že jsme to my, kteří mají oprávněné mezinárodně uznané nároky vůči Německu, např. na reparace, a ne Německo a sudeti vůči nám. Dále by pan premiér měl vědět, že požadavky, kterých se sudeti údajně vzdali, mají v plném rozsahu zakotvené ve svém programu, o jehož novelizaci ani neusilovali.

Proč o tom píšeme? Domníváme se, že Poslanecká sněmovna, nebo Senát, PČR, či nějaký poslanecký klub nebo větší skupina poslanců, toto všechno měla české veřejnosti oficiálně sdělit. A jelikož se tomu tak nestalo dříve, dokonce ani v současnosti, domníváme se, že obavy potencionálních petentů či petentů jsou do značné míry oprávněné. Proto k předmětné petici nepřikládáme petiční archy s podpisy petentů.

Pokud jde o "naše dnešní spojence", pak ještě včera se spojenecky vůbec nechovali.

V roce 2015 na "Dni vlasti", který se konal v září, zasedali sudeti pod mottem, které jasně mluvilo o nás jako o genocidních zločincích. Posselt na sjezdu v Augsburku nás také ťal do živého. Řekl, že vyhnání nebylo vedlejší škodou Druhé světové války, ale chladně plánovaným válečným zločinem. Ještě více se vyznamenal Horst Seehofer, bavorský ministerský předseda. Připomeňme si jeho slova: V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

Zatímco sudeti se v poslední době neustále něčeho vzdávají, pan B. Posselt občas vznese staronové požadavky. Např. ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny! Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni. Bernd Posselt uvedl, že velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně...Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky

Předpokladem pro usmíření by mělo být, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi. (Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12, krácený a volný překlad ing. P. Rejf, CSc.)

Kdepak, aby "naši němečtí spojenci" a jejich spolek, "sudetoněmecký landsmanšadt", měli nacistické kořeny. "Rozhodně nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky německých nacistů". Pan premiér se pouští i do historie. Jak je to s pravdivostí jeho tvrzení? Nechme promluvit paní PhDr. Evu Hahnovou, která léta pracovala v jedné "sudetoněmecké" instituci. Proto měla jedinečnou příležitost "sudetoněmectví" poznat zblízka. O tzv. sudetoněmeckém landsmanšaftu říká: "Henleinova strana poté, co se přežila, se opětně v poválečném západním Německu etablovala, a dodneška SL drží její kontinuitu. K této rekonstitucionalizaci došlo vinou politické situace. Do roku 1948 byly sudetoněmecké a jakékoli jiné aktivity, navazující na nacistickou éru, okupačními orgány striktně potírány. Po stažení železné opony se však Velká Británie a USA rozhodly podporovat revizionistické požadavky proti svým bývalým spojencům a v rámci toho se dostalo i podpory SL. Podpora pak trvala i po vzniku Spolkové republiky Německo, a to jak finanční, tak politická. To vedlo k tomu, že se SL nikdo nepokusil zreformovat. Dnes vymírají nositelé původních henleinovských idejí, ale přicházejí nové generace. Dokud bude SL existovat, najdou si ty ideje nové nositele. Toto je třeba učinit předmětem česko-německé diskuse!" (Diskusní příspěvek na semináři v Ústí /L, listopad 2011).

Ještě jednoznačněji se na otázku, co lze v česko-německých vztazích zlepšovat, vyslovil Lorenz Knorr, aktivní antinacista, narozený v Chebu. Řekl: "Ke zlepšení by nepochybně přispěla eliminace činnosti sudetoněmeckého landsmanšaftu" (Z článku "Ze života plného bojů", i-noviny).

Z výše uvedeného vyplývá, že nejde jen o možné zneužití osobních údajů v petici obsažených, ale především o hrozící postupnou destrukci našeho státu, opomíjení českých národních zájmů jako jeden z důsledků tzv. strategického dialogu mezi ČR a SRN. Je pro nás nemilým překvapením, že takovéto "koaliční politice vlády" neklade dostatečný odpor Parlament ČR. Proto si nesmírně vážíme jednotlivých poslanců a senátorů, kteří v poslední době vznesli na pana premiéra dotazy, které se týkaly proněmecké a sudetomilní orientace vlády i jiných nebezpečí, jež republice hrozí. Proto si vážíme všech petentů, kteří za této situace petici "Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!" ze dne 7. ledna 2016 podepsali. Chápeme však i ty, kteří vyjadřovali své obavy z možného zneužití jejich osobních údajů, v petici obsažených a petici nepodepsali.

V Praze dne 8.8.2016

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf

Příloha: Petice "Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!"