Petice Parlamentu ČR

07.01.2016

Parlamentu České republiky

Petice

Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR!

Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!

I. 1. B. Sobotka, předseda vlády ČR, charakterizuje česko-německý strategický dialog ve svém dopisu ze dne 6. listopadu 2015, Čj.: 17255/2015 - OAI: "Pokud jde o Váš dotaz týkající se tzv. strategického dialogu mezi ČR a SRN, tento dialog vzešel z mé iniciativy s cílem propojit resortní ministerstva a další relevantní aktéry s jejich německými protějšky na spolkové i zemské úrovni nad rámec běžné bilaterální agendy, ale také a především společně definovat dlouhodobější, strategické cíle na pozadí současného dění v Evropě i ve světě. V polovině minulého roku jsem proto pověřil ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka přípravou koncepčního materiálu ke strategickému ukotvení sousedských vztahů se Spolkovou republikou Německo coby nejvýznamnějším partnerem a sousedem České republiky. Toto strategické ukotvení vzájemných vztahů nezahrnuje pouze resort zahraničí, nýbrž téměř veškerá resortní ministerstva a také Úřad vlády ČR.

Na základě pověření ministr Lubomír Zaorálek dne 3. července letošního roku podepsal se svým spolkovým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem Společné prohlášení k česko-německému strategickému dialogu coby nové platformě česko-německých vztahů. Vedle v rámci strategického dialogu definovaných prioritních témat jako věda, výzkum, inovace, rozvoj společné infrastruktury, boje proti příhraniční kriminalitě či spolupráce ve školství a kultuře či zdravotnictví, je také jednou ze stěžejních oblastí zahraniční a unijní politiky.

Dialog je primárně nastaven jako mezivládní spolupráce, ale ve své podstatě je otevřen všem aktérům relevantním po česko-německé vztahy ve 21. století s cílem posilovat vzájemnou důvěru a budovat česko- německé sousedství coby jeden z pilířů evropské stability."

  1. Strategický dialog koordinují německý velvyslanec v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Lorinhoven a politický tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR Dr. Petr Drulák. (Z webu Velvyslanectví SRN v Praze)
  2. "Česko-německé vztahy ještě nikdy nebyly tak dobré, jako v současnosti", řekl ministr zahraničí Steinmeier po podpisu Společného prohlášení ke Strategickému dialogu 3.7.2015 v Berlíně. Jak dobré jsou? H. Seehofer, premiér Bavorska, před několika měsíci na sjezdu "sudetoněmeckého landsmanšaftu" řekl: V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností. Hartmut Koschyk, spolkový zmocněnec vlády pro záležitosti vysídlenců a národnostních menšin, tlumočil sjezdu vřelé pozdravy kancléřky Angely Merkelová a spolkového ministra vnitra, Thomase de Maziere.

V Rakousku v září 2015 konali tzv. sudetští Němci akci, jejímž mottem byla genocida Arménů a sudetských Němců, té poslední jsme se měli dopustit my, Češi. Přítomní rakouští ústavní činitelé mlčeli. V obou uvedených případech mlčeli i přítomní naši diplomaté.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR napsalo: Vzhledem k tomu, že česko-německé vztahy se dnes nacházejí na nejlepší úrovni ve své moderní historii, nepovažujeme za potřebné obracet se diplomatickou cestou na orgány Spolkové republiky Německo ve Vámi zmiňovaných záležitostech. (Dopis z 18.12.2015, Čj. 126392/2015 -TO). Jde jen o příklady z mnohých dalších. Běžně sudetoněmecký landsmanšaft dále požaduje zrušení Benešových dekretů, tzv. amnestijního zákona, náhrady škod. O náhradách škod vzniklých nám německou agresí, o reparacích ve výši cca několik set miliard předválečných korun, z nichž nám SRN jako nástupnický stát hitlerovské říše zaplatila zatím jen necelou miliardu korun, v dialogu česko-německém, jakož i o dalších problémových otázkách, se nediskutuje, ač podle mezinárodního práva jde o povinnost agresora uhradit škody a nárok jeho oběti na náhradu. Místo toho máme věnovat větší pozornost němčině zejména na našich školách. Nejen proto žádáme, aby dialog česko-německý nepokračoval, dokud nerozhodne o něm lid v referendu.

  1. Z mnohých průzkumů vyplývá, že nám nejbližším národem nejsou Němci, ale Slováci. S nimi jsme žili 70 let ve společném státě. Na obou stranách česko-slovenských hranic jsou lidé, kteří si přejí sbližování obou národů. V tomto směru dlouhodobě a záslužně pracuje i Česko-Slovenský výbor. Žádáme, aby v době co nejkratší byl navázán zatím neoficiální česko-slovenský strategický dialog, stanoven jeho obsah a následně podepsána dohoda o jeho realizaci, která, zároveň s orientací na V4, Srbsko a naše další tradiční spojence, Německo mezi ně nepatří, povede k upevnění státnosti jak ČR a SR, tak i dalších uvedených států.
  2. Vycházíme z toho, že zdrojem veškeré státní moci, jak zakotvuje Ústava ČR, je lid, a proto také by lid měl rozhodnout v imperativním referendu o výše uvedeném. V ČR lid odpoví na otázky: 1 Jste pro strategický dialog mezi ČR a SRN? Ano, NE 2. Jste pro strategický dialog mezi ČR a SR? ANO, NE. Rozhodnutí lidu v referendu, které bude mít historický význam, bude platné bez dalšího. Referendum i neněmeckou cestu rozvoje si však musíme na vládnoucí koalici, která o německém směřování nedemokraticky rozhodla bez nás a proti nám, vydobýt i svými podpisy na petici a hlasovacími lístky ve volbách.

V Praze dne 7. ledna 2016

Petiční výbor:

Ing. Pavel Rejf, CSc., Sluštická 16, 100 00 Praha 10, pověřen jednáním jménem petičního výboru
Marie L. Neudorflová, Ph.D.,v.r., Osadní 43, 170 00 Praha 7
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., v.r., Urxova 2, 708 00 Ostrava 8

 Celý text petice