KČP, sekce OSH v Úpici vyhodnotil činnost v roce 2018.

28.10.2018

V sobotu 20.října 2018 se podle plánu činnosti sešli členové KČP, sekce OSH z Úpicka a části okresu Trutnov, aby vyhodnotili svou činnost v roce 2018.

Přítomné přivítal a seznámil s programem jednání přítel Jaroslav Vrba. S činností naší sekce v roce 2018 seznámil členy předseda, Miroslav Steidler. Zpráva přesně popisovala veškerou činnost, které se v podstatě v průběhu roku zúčastňovali téměř všichni členové KČP, sekce OSH z Úpice a okolí. Protože jsem v průběhu roku o těchto akcích do Hraničáře psal, bylo by nadbytečné to znovu zde psát. Pouze zde vyzdvihnu akci u pomníčku v Úpici na Dlouhých záhonech, který připomíná, že 6. května 1945 sem byli na střelnici přivezeni dva mladí muži ze Rtyně v Podkrkonoší. Němci donutili Ljubu Turka a Vladimíra Kuldu vykopat si hroby a následně byli tito dva umučeni a ubodáni bajonety k smrti a pohřbeni. Kámen s označením je památným místem, které připomíná nesmyslnou brutalitu činu frekventantů SS školy a je smutnou připomínkou na konec II. světové války na Úpicku. Členové KČP z Úpice si dali závazek, že toto místo budou udržovat a obnovenou tradici návštěv tohoto místa budou propagovat na veřejnosti. Na závěr své zprávy oznámil přítomným členům, že KČP má zřízenou propagační skříňku. O ní velice dobře pečuje náš člen Jirka Hofman. Naše poděkování vyslovil rovněž kronikáři Bohumilu Málkovi. Ten od samého založení sekce OSH pečlivě dokumentuje veškerou činnost, v úzké spolupráci s fotodokumentací Pavla Milera. Po vyslechntí této zprávy nás správkyně naší pokladny Iva Milerová seznámila s objemem finančních prostředků, které se sestávají z příspěvků členů a ze sponzorských darů. V tomto roce byl věnován finanční dar ve výši 5000 Kč. V průběhu jednání vystoupil JUDr. Jan Šedivý s přednáškou o vztazích mezi Čechy a Němci. Provedl podrobný exkurz do hluboké minulosti a postupně se dostal až do současnosti. Konstatoval, že někteří politici se nestydí navštěvovat sudetoněmecká setkání a někteří na nich vystupují i za vládu ČR. Mezi ně patří na prvním místě Daniel Herman, dnes již minulý ministr školství a kultůry. S ním ruku v ruce ho následuje Pavel Bělobrádek, někdejší ministr pro vědu a rozvoj. Dali by se jmenovat další, jako třeba Petr Fiala, předseda ODS, nebo Miroslav Kalousek, ministr pro všechno! Přednáška přítele Šedivého svým obsahem a obšírností mnohé plně zaujala, pro některé však byla příliš dlouhá. Trvala 90 minut. V další části setkání jsme popřáli našim dvěma členům. Františku Hlavicovi k jeho 70 narozeninám a poděkovali jsme mu za jeho největší zásluhy o zprovoznění bunkru v Odolově a několika dalších podél tzv. Panské cesty vedoucí po vrcholu Jestřebích hor. Franta byl také autorem a realizátorem Muzea vojenské historie v Malých Svatoňovicích. Bez jeho účasti a účasti dalších členů Klubu vojenské historie(KVH) Odolov se nikdy v minulosti neobešly žádné pietní akce u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích- Odolově nebo Pietním setkání u hromadného hrobu v Choustníkově Hradišti a na dalších akcích pořádaných KČP. Jejich čestné salvy zaznívají vždy na konec těchto akcí. Františku i na tomto místě Ti děkujeme a přejeme Ti pevné zdraví a ať stále slyšíme tvůj hlas, kterým zpíváš s oblibou ruské národní písně. Druhým odměněným byl Emil Macejko, který v prostorách svého domu zřídil muzeum, kam instaloval pestrou sbírku uniforem příslušníků SNB a vojsk MV ČSSR. Nechybí zde ani uniformy příslušníků LM a Hasičů. Jsou zde také k vidění fotografie bývalých příslušníků PS a rovněž fotografie zasloužilých funkcionářů těchto institucí. Nakonec se dopolední jednání přehouplo do odpoledních hodin a tak předseda navrhl termín příštího jednání na duben roku 2019. Poděkoval Václavu Krieglovi za poskytnutí schůzovní místnosti důchodců v Úpici, za přípravu občerstvení pro účastníky dnešního jednání a hlavně také za příjemně vytopenou místnost. Na závěr jsme požádali přítele RSDr. Jaroslava Nehybu, zastupujícího předsedu KR KČP o závěrečná slova. Poděkoval naší organizaci za dlouholetou příkladnou činnost v rámci okresu Trutnov a vyslovil přesvědčení, že i v dalších létech se na nás bude moct obrátit s požadavkem o aktivní pomoc při organizování veřejných akcí pořádaných KČP.

Jaroslav Vrba, KČP královéhradecký kraj
foto: Pavel Miler