Hnutí Mladých strážců hranic - vzpomínka a uznání

04.10.2021

Pohraničníci, děti a mladí lide vždy patřili k sobě !

Vážení členové KČP, veteráni PS a občané naši krásné vlasti. Chtěl bych tímto článkem vzpomenout úsilí mladých lidí o vzájemné pochopení a sjednocení mládeže v období budování státu a lásce k socialistické vlasti. Celá řada dospělých tato slova chápala jen jako fráze, to se potvrzuje u celé řady občanu v současné době . Mladí lidé, svazáci a pionýři před padesáti lety mysleli tato slova naprosto vážně.

V 70 -tých letech děti pohraničníky milovaly. Nebylo dne kdy děti přicházely na pohraniční jednotky a společně se svými vedoucími oddílů se zajímaly o život na hranicích. Na tomto základě vznikaly nové Pionýrské oddíly mladých strážců hranic (MSH). Velký podíl na této práci odvedli především Socialistický svaz mládeže (SSM) a z jednotky svob.Tomek, svob.Bejgr a další.

Pohraničníci svazáci se stali vedoucími těchto oddílů v podmínkách jednotky Krabonoš v obcích Nová Ves n/Lužnicí, Dvory nad Lužnicí a Halamky .Nutno vyzvednout práci pionýrských vedoucích Venduly a Aničky Trskových z Nové Vsi n/L, Máši Trskové a sester Kleinových ze Dvorů nad Lužnicí a v neposlední řadě sester Marie a Věrky Machových z Halamek..Každý týden si společně hráli,soupeřili ve sportovních utkáních a zůčastňovali se ukázek výcviku služebních psů.

Nutno zdůraznit, že pionýrský slib děti skládaly u pomníku padlého pohraničníka vojína Adama RUSO.

Svazácké organizace společně s veliteli jednotek toto hnutí plně podporovaly. Nebylo v pohraničních obcích dětí, které by zůstaly bez povšimnutí. Hry a setkání s pohraničníky se staly jejich životem. Nesmírně obdivovaly dovednost a statečnost pohraničníků a jejich lásku k vlasti. Byli pro ně příkladem. Pionýři se zučastnili celé řady mezinárodních setkání předevšim v Polsku a Maďarsku.

Hnutí mladých strážců hranic plně podporovali velitelé a političtí pracovníci celého svazku. Pravidelně se organizovaly setkání a vzájemné soutěžení. Na základě vynikajících výsledků jednotlivých oddílů a návrhu velení pohraniční jednotky, OV SSM a politické velení svazku České Budějovice ustanovily "Pionýrskou skupinu vojína Adama RUSO", která byla nejlepší skupinou v celém jihočeském kraji.

Zájem o pionýrské hnutí MSH bylo podpořené tím, že u politického oddělení svazku byl pracovník s.Dejmek, který se stal koordinátorem společných akcí .Velení svazku v prostoru Starého města pod Lanštejnem založilo pionýrskou základnu pod vedením mjr.Hejdy, obětavého a pracovitého vedouciho. Pravidelná setkání navštěvoval velitel Pohraniční stráže genpor.František ŠÁDEK, který práci všech vysoce oceňoval a pionýry miloval.

Pionýrská skupina se dočkala významného ocenění, kdy skupině byla předána pionýrská zástava s uvedením jména padlého pohraničníka. Pionyři se stali pravidelnými účastníky memoriálu voj..Adama Ruso .Za jeho statečný čin.byla na budově jednotky Krabonoš umistněna velká plastika připominajicí hrdinství pohraničníka.

Pionýrská skupina pracovala s plným nasazením, vychovala mnoho dětí-pionýrů a vedoucích, kteří i po likvidaci tohoto pionýrského hnutí jsou na svoji práci hrdi.

Vysoké ocenění a poděkování všem, kteří obětavě pracovali pro naši mladou generaci a milovanou vlast.

Za Oblastní radu KČP Novohradsko, vojína Adama RUSO

dlouholetý příslušník jednotky PS Krabonoš,
mjr.PS v.v Jindřich Rolinc

Fotogalerie: