Chebsko jede dál, nezapomínáme.

15.11.2021

V měsíci září proběhla na Chebsku celá řada vzpomínkových akcí, které byly organizovány jednotlivými Kluby českého pohraničí.

V sobotu 11. září 2021 se konalo v Chebu pietní shromáždění vlasteneckých organizací u pamětního kamene v ulici Obětí nacismu. Za účasti 28 přátel vystoupil s krátkým projevem zastupitel města Cheb Ing. Hojda. Dále vystoupil zástupce České obce legionářské př. Jan Držmíšek a předseda OV KSČM Václav Sloup. Ve vystoupeních byla projevena úcta k protifašistickým bojovníkům a obětem německého nacizmu ve druhé světové válce. Důraz ve vystoupení byl položen na zachování historické paměti a úsilí o zachování vzájemného přátelství a míru. Akce se jako každým rokem ůčastnili i zástupci Českého svazu žen, Svazu bojovníků za svobodu a dále naši němečtí přátelé. Po položení květin o pamětního kamene se účastníci přesunuli k budově chebského nádraží, kde u pamětní desky položili kytice a tím si uctili památku železničářů Emanuela Bláhy a Václava Tejčka a policisty Jana Klennera, kteří byli 14. září roku 1938 nedaleko nádraží zastřeleni henleinovci.

Za účasti zástupců OR KČP Cheb, KR Karlovy Vary a jednotlivých klubů Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Plesná, Hranice se dne 28. září se uskutečnil pietní akt v Horních Lomanech u pomníku zastřeleného dozorce Finanční stráže Rudolfa Josieka. Jmenovaný byl v tomto prostoru dne 28.9.1938 zastřelen německými ordnery. S celým příběhem a okolnostmi střelby nás seznámil předseda KČP Františkovy Lážně př. Jaroslav Křemen, který s př. Matějem Lehotským po celý rok

o pomník pečuje. Po položení kytic se přítomní přesunuli k obci Křižovatka, kde se uskutečnil další pietní akt u pomníku dozorce Finanční stráže Františka Karáska. Jmenovaný byl součástí jednotky FS s úkolem zatlačit útočící skupiny ordnerů zpět na německé území. Při tomto se jednotka dne 30. září 1938 dostala do křížové palby a František Karásek byl těžce zraněn. Po transportu do nemocnice v Aši zemřel následující den. Událost nám přiblížil předseda OR KČP Cheb př. Václav Janča, který po celý rok o pomník pečuje. Pietní akt byl ukončen položením kytic. Při tomto, tak jako v Horních Lomanech tak i zde zahrál na lesní roh "Večerku" náš přítel Jiří Vacek. Opět, jako každý rok byly účastníkům nabídnuty koláčky, které pro tuto příležitost napekla paní Jančová. Děkujeme.

Vzhledem k tomu, že svátečný den ještě nekončil, další setkání následovalo v Krásné u památníku věnovaném všem ochráncům státních hranic Československa od roku 1918 do roku 1992. Zde se k nám přidali další účastníci. Tento slavnostní akt připravili př. Jaroslav Horák a př. Ladislav Nekvapil. Po položení květin k památníku následovalo v režii jmenovaných slavnostní předávání ocenění vybraným jednotlivcům. Předávány byly medaile a plakety k 70. výročí přijetí zákona O ochraně státních hranic Československé republiky. Vyvrcholením se stalo předávání řádu "Lipový kříž". Jedná se ocenění práce pro vlast, za věrnost historii a odkazu PS. Mezi oceněnými daným řádem byl mj. i př. Vladimír Zvolánek - legenda československé služební kynologie. Mezi účastníky táto akce byli i naši němečtí přátelé. Řádem Lipový kříž byl oceněn i náš německý přítel Egon H. , který se účastní nejen našich akcí ale i akcí v rámci celé republiky. Prapor, kterým prezentoval svoji účast byl dekorován stuhou k 70. výročí přijetí zákona.

Vzhledem k tomu, že našich setkání se často účastní i náš přítel Ladislav Nekvapil z Ostravska u kterého vzdálenost nehraje žádnou roli a v rámci celé republiky je známý prosazováním a udržováním tradic PS, byl mu zástupci KČP Hranice předán "Děkovný list" za věrnost a pevné vlastenecké postoje, příkladnou a obětavou práci při udržování tradic PS.

Závěr v tento sváteční den se uskutečnil v Aši v restauraci Radnice, kde se konalo řádné zasedání členů a přátel KČP Aš. Zasedání organizoval a řídil předseda Miroslav Talán. Po všech akcích tohoto dne bylo příjemné občerstvení, které předseda zabezpečil. Ašské zasedání navštívil až s dalekého Jablonecka př. Pavel Šrytr, který zde krátce vystoupil a kterému zde přátelé Nekvapil a Horák předali řád Lipový kříž.

Tento sváteční den byl věnován padlým obráncům a ochráncům československých státních hranic bez ohledu, zda se jednalo o příslušníky Finanční stáže, příslušníky SNB nebo Pohraniční stráže. Padlí položili své životy při obraně vlasti, naší československé vlasti. Zejména v dnešní době přepisování dějin, je důležité připomínat si historické události, příčiny a souvislosti. Poučit se, předávat a hlavně nezapomínat! My nezapomeneme.

Dne 25. září se zástupci KČP Aš, Hranice a Františkovy Lázně zúčastnili přátelského setkání našich německých přátel, které se konalo ve městě Neustadt. Zde se pod patronací organizace "Přátelé pohraniční roty Posseck" konalo setkání bývalých příslušníků pohraničních vojsk NDR a jejich spřátelených organizací. Před vlastním jednáním jsme předali kytice tlumočnici Heike K., která měla v tento den narozeniny. Naši delegaci vedl předseda OR KČP Cheb př. Janča. Jako zástupci KČP Hranice zde byli zastoupeni i předseda koordinační rady "Ruští krajané v ČR" př. Alexander Stěpanov a 1. viceprezident sekce v ČR "Generálové světa za mír" př. Zdeněk Dragoun. Jmenovaní zde zazpívali ruské písně a ze strany německých přátel obdrželi odznaky pohran. vojsk NDR.

V rámci programu, vedoucí spolku "Přátelé pohr. roty Poseck" př. Gerit K. prezentoval návštěvu německých přátel ve Volgogradu. Skupina navštívila památná místa bojů o Stalingrad. Navštívili Mamájovu mohylu, muzea a vojenské hřbitovy. Účastníci sdělovali své dojmy a vyjádřili obdiv k hrdinství obránců i úctu k utrpení a obětem války, kterou zapříčinilo nacistické Německo.

V závěru jednání byla přijata "Výzva k rozumu. Společně za mír". Rovněž bylo oceněno vzájemné přátelství a spolupráce. Němečtí přátelé vybraným jednotlivcům z naší strany předli odznaky pohran. vojsk NDR. Za naši stranu předal předseda KČP Aš př. Talán pamětní talíř a medaili KČP 2. stupně vedoucímu spolku Přátelé pohran. roty Posseck př. Geritovi K. Předseda KČP Hranice předal pamětní medaili k 70. výročí přijetí zákona a knihu "Veteráni PS mají slovo" genmjr. Heins Janshenovi a pplk. Geritovi K. Dále byl stuhou k 70. výročí dekorován prapor organizace Kameradschaft "Florian Geyer" e.V. Na základě doporučení dále předal osm plaket k

70. výročí vybraným členům spolku Přátelé pohr. roty Posseck.

Za výraz přátelství lze považovat i opětovné osobní pozvání předsedy OR Cheb a předsedy KČP Hranice do Plavna na přátelské setkání u příležitosti oslav narozenin př. Siegfrieda W., kterému jsme předali dárky. Opět srdečné a přátelské přijetí za strany zúčastněných. Přeshraniční spolupráce a přátelství pokračuje a nadále se upevňuje.

Závěrem bych chtěl tímto poděkovat zjm. těm, kteří v této nelehké době tyto společenské akce organizují a zabezpečují. Poděkování patří i všem, kteří se nebojí, neztratili paměť a tyto vlastenecké akce svojí účastí podporují. NEZAPOMENEME!

Předseda KČP Hranice: Milan Paučo

Fotogalerie: